SCAs delårsrapport Q3 2022

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-september 2022 jämfört med januari-september 2021  · Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 15 921 (14 059) MSEK, vilket främst relaterade till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. · EBITDA steg med 30 procent till 8 213 (6 303) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Kostnadsökningar har till stor del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi. EBITDA-marginalen stärktes till 51,6 (44,8) procent. · Rörelseresultatet ökade till 7 052 (5 226) MSEK. · Operativt kassaflöde förstärktes till 4 958 (3 453) MSEK och finansierade fullt ut pågående strategiska investeringar. · Resultat per aktie var 7,85 (5,68) SEK.

Juli-september 2022 jämfört med juli-september 2021

  • Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 5 007 (5 077) MSEK.
  • EBITDA minskade med 7 procent till 2 484 (2 684) MSEK. Förändringen relaterade främst till lägre försäljningspriser på sågade trävaror.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 49,6 (52,9) procent.

Juli-september 2022 jämfört med april-juni 2022

  • Nettoomsättningen minskade till 5 007 (5 899) MSEK, vilket främst var hänförligt till lägre leveransvolymer samt lägre försäljningspriser på sågade trävaror.
  • EBITDA uppgick till 2 484 (3 121) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser på sågade trävaror och lägre leveransvolymer. EBITDA-marginalen var 49,6 (52,9) procent.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

 

Jan-sep

MSEK

 

2022:3

2021:3

%

2022:2

%

 

2022

2021

%

Nettoomsättning

 

5 007

5 077

-1

5 899

-15

 

15 921

14 059

13

EBITDA

 

2 484

2 684

-7

3 121

-20

 

8 213

6 303

30

EBITDA-marginal (%)

 

49,6

52,9

 

52,9

 

 

51,6

44,8

 

Rörelseresultat

 

2 094

2 298

-9

2 735

-23

 

7 052

5 226

35

Periodens resultat 

 

1 666

1 821

-9

2 180

-24

 

5 606

4 106

37

Resultat per aktie (SEK)

 

2,35

2,49

 

3,05

 

 

7,85

5,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

1 873

1 872

 

1 942

 

 

4 958

3 453

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

0,8x

1,0x

 

0,8x

 

 

0,8x

1,0x

 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2022

Resultatet för det tredje kvartalet minskade i förhållande till såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal i fjol främst relaterat till lägre försäljningspriser på sågade trävaror. Kostnadsökningar till följd av den stigande inflationen har dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi.

Det operativa kassaflödet var starkt under kvartalet och har till fullo finansierat SCAs pågående tillväxtprojekt. Dessa utgörs bland annat av expansionen av kraftlinertillverkning i Obbola i Umeå samt den nya anläggningen i Ortviken i Sundsvall för produktion av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa). Båda projekten fortlöper på budget och produktionsstart i de nya produktionslinjerna beräknas ske före årsskiftet, vilket är tidigare än planerat.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved och timmer har ökat successivt i jämförelse med föregående kvartal.

Efterfrågan på sågade trävaror har varit svag inom såväl byggvaruhandeln som nybyggnation i de flesta geografier. Till följd av svag efterfrågan har såväl försäljningspriser som leveransvolymer minskat i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa var efterfrågan fortsatt god under kvartalet och försäljningspriserna i Europa ökade. Leveransvolymerna minskade i jämförelse med föregående kvartal, främst relaterat till det planerade underhållsstopp som påbörjades i slutet av perioden.

Försäljningspriserna på kraftliner har varit stabila under kvartalet men efterfrågan har sjunkit något från en hög nivå till följd av lägre efterfrågan på förpackningar. Under kvartalet har lyckade produktionstester på den nya pappersmaskinen i Obbola genomförts och intrimning har påbörjats.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid: Fredag 28 oktober 2022 klockan 10:00

Plats:  Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 20 089 6377

Finland: +358 9 2319 5437

Storbritannien: +44 (0) 33 0551 0200

USA:  +1 212 999 6659

Uppge SCA Delårsrapport Q3.

 

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

För ytterligare information, kontakta
Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90