SCAs årsstämma 2022

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma 2022 ägde rum den 31 mars 2022. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2021.

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 3,25 kronor per aktie, varav 2,25 kronor utgör ordinarie utdelning och 1,00 krona utgör en extra utdelning. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 4 april 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 7 april 2022.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tio. Styrelseledamöterna Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Åsa Bergman och Karl Åberg nyvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2023.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen och revisorn som meddelades i kallelsen till stämman. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2021, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram. 

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.
 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, tel  060 19 32 12
Jan Svedjebrant, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel  060 19 31 29