SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med den 15 juli 2022 har SCA emitterat 6,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet, varav 4 miljarder är utestående.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket i dag den 15 juli 2022 har godkänts av Finansinspektionen. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och SCAs (www.sca.com) webbplatser samt på begäran i pappersformat på SCAs huvudkontor i Sundsvall.


För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12

Andreas Ewertz, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 97

Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika
resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. 
Skogsbolaget SCA hade 2021 ca 4 000 anställda och en försäljning om 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com