Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att Förnybar energi från och med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.

SCA är en av Europas ledande producenter av förnybar energi. 20 procent av Sveriges vindkraftskapacitet är installerad på SCAs mark och genom nyttjande av rest- och biprodukter från skogen har SCA vuxit till att bli en av Europas ledande producenter av hållbar bioenergi. SCA har en uttalad intention att fortsätta växa på energiområdet genom investeringar och organisk tillväxt. 2021 fattade SCA beslut att tillsammans med finländska St1 investera i nytt bioraffinaderi för produktion av biodrivmedel i Göteborg.
 

”Vi ser tillväxtmöjligheter inom området Förnybar energi där vi har uttalade planer att växa såväl inom vindkraft som biobaserad energi. Vår ambition är att förnybar energi kommer att vara en långsiktig värdeskapare för SCA.” säger Ulf Larsson, VD och koncernchef.

Beskrivning av SCAs nya rapporterande segment

Förnybar energi
Segment Förnybar energi kommer att omfatta produktion och försäljning av förädlade och oförädlade biobränslen samt biodrivmedel. I segmentet ingår även utveckling och intäkter kopplat till vindkraftsaffären samt försäljning av gröna biprodukter från industrin för energiproduktion.

Skog
I segment Skog ingår råvaruförsörjningen av SCAs skogsindustrier samt förvaltning och avverkning av egenägd skogsmark om 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och Baltikum. Segmentet innefattar även inköp av virke från andra skogsägare samt transporter av virke till SCAs industrier.

Aktiviteter inom förnybar energi kopplade till skogen innefattande vindkraftsarrenden samt försäljning av oförädlade biobränslen från skogen för energiändamål, rapporteras i segment Skog fram till 1 januari 2023 och i segment Förnybar energi därefter.
 

Trä

Segment Trä omfattar sågverksaffären med fem sågverk i norra Sverige samt träförädling och distribution till byggvaruhandeln i Sverige och Frankrike.

Försäljning av förädlade biobränslen tillverkade av restprodukter från sågverken, främst pellets, rapporteras i segment Trä fram till 1 januari 2023 och i segment Förnybar energi därefter.
 

Massa

Segment Massa omfattar produktion och försäljning av blekt barrsulfatmassa (NBSK) och kemisk termomekanisk massa (CTMP), som produceras vid massafabriken i Östrand. Massafabriken i Östrand är även nettoproducent av grön energi och biprodukter som tallolja och terpentin.
 

Försäljning av tallolja, en biprodukt från massaproduktion, kommer att rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.
 

Containerboard

Segment Containerboard tillverkar och säljer förpackningspapper (kraftliner), med produktion vid de integrerade pappersbruken i Obbola och Munksund.

Försäljning av tallolja, en biprodukt från massaproduktion, kommer att rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.
 

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering för SCAs segment, pro forma de första nio månaderna 2022 presenteras nedan. Ytterligare omräknade finansiella uppgifter för det nya segmentet planeras att publiceras i samband med bokslutsrapporten för år 2022.  

 

MSEK1

Skog

Trä 

Massa

Container-board

Förnybar energi

Övrigt

Elimineringar

Summa koncernen

Januari-september 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

4 946

5 331

5 387

5 197

0

0

-4 940

15 921

Övriga rörelseintäkter

245

260

1 473

1 055

1 080

-501

-1 300

2 312

Intäkter

5 191

5 591

6 860

6 252

1 080

-501

-6 240

18 233

Rörelsens kostnader

-3 350

-3 717

-4 576

-4 025

-839

248

6 240

-10 019

Intäkter från andelar i intressebolag och JV 

0

1

0

0

-2

0

0

-1

EBITDA

1 841

1 875

2 284

2 227

239

-253

0

8 213

Av- och nedskrivningar

-166

-167

-439

-323

-13

-53

0

-1 161

Rörelseresultat

1 675

1 708

1 845

1 904

226

-306

0

7 052

1 Nettoomsättning omfattar ersättning för sålda varor inom koncernens huvudsakliga verksamhet. Övriga rörelseintäkter inkluderar ersättning för sådan försäljning som inte ingår i koncernens huvudsakliga verksamhet. Arrendeintäkter samt intäkter från försäljning av biprodukter rapporteras som övriga rörelseintäkter.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör,  +46 (0)60 19 32 12