Delårsrapport Q1 2022

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Pressmeddelande

Sundsvall, 29 april 2022

 

Delårsrapport Q1 2022

Januari-mars 2022 jämfört med januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 015 (4 172) MSEK. Förändringen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden.
  • EBITDA ökade med 92 procent till 2 608 (1 359) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Stark kontroll av värdekedjan med en hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik möjliggjorde god kostnadskontroll och därmed en kraftigt ökad EBITDA-marginal som uppgick till 52,0 (32,6) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 2 223 (1 046) MSEK
  • Operativt kassaflöde förstärktes till 1 143 (475) MSEK
  • Resultat per aktie var 2,51 (1,14) SEK

Januari-mars 2022 jämfört med oktober-december 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 015 (4 763) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre leveransvolymer vilket motverkades av något lägre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 2 608 (2 806) MSEK. Minskningen relaterade främst till något lägre försäljningspriser, vilket motverkades av en god produktionsutveckling. EBITDA-marginalen uppgick till 52,0 (58,9) procent.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

MSEK

 

2022:1

2021:1

%

2021:4

%

Nettoomsättning

 

5 015

4 172

20

4 763

5

EBITDA

 

2 608

1 359

92

2 806

-7

EBITDA-marginal (%)

 

52,0

32,6

 

58,9

 

Rörelseresultat

 

2 223

1 046

113

2 408

-8

Periodens resultat 

 

1 760

802

119

1 995

-12

Resultat per aktie (SEK)

 

2,51

1,14

 

2,84

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

1 143

475

 

1 763

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

1,0x

1,5x

 

0,9x

 

 

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2022
 

SCA bedriver verksamhet i en starkt integrerad och geografiskt sammanhållen värdekedja. Som Europas största privata skogsägare täcker SCA ungefär hälften av råvaruförsörjningen från egen skog. Majoriteten av den råvara som köps in kommer från lokala skogsägare i nära anslutning till bolagets industrier. SCA är självförsörjande av förnybar energi och därmed endast begränsat påverkat av höga energipriser. Via det egna logistikbolaget, med exempelvis egna fartyg, har SCA en unik kontroll över logistiken från skog till slutkund.

Resultatet det första kvartalet 2022 förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet försvagades dock något jämfört med föregående kvartal, förändringen förklarades framförallt av en högre omvärdering av biologiska tillgångar föregående period. Utbudet i marknaden har varit begränsat och efterfrågan god inom samtliga produktområden samtidigt som SCAs produktion varit på en god nivå. Inflation på insatsvaror och logistik har varit hög men genom stark kontroll över den egna värdekedjan och hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik har kostnadsökningar till stor del dämpats. 

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på timmer har stigit medan priset på massaved har varit relativt stabilt i jämförelse med föregående kvartal.

Säsongsmässigt lägre efterfrågan på sågade trävaror har lett till normaliserade lagernivåer och lägre marknadspriser i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa påverkades leveransvolymen av låga ingående lager efter ett planerat underhållsstopp som genomfördes i slutet av föregående år. Produktion och efterfrågan var på en fortsatt god nivå. Expansionsprojektet av CTMP (kemisk termomekanisk massa) på Ortvikens industriplats fortlöper enligt tidplan och budget.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark under perioden, drivet av en globalt hög efterfrågan på förpackningar under en längre tid. Det genomsnittliga försäljningspriset ökade i jämförelse med föregående kvartal. Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Rysslands invasion påverkar i första hand Ukrainas befolkning, men även omvärlden och marknadsbalanser. SCA har dock inga verksamheter eller direkt exponering i form av inköp eller försäljning i Ryssland, Ukraina eller Belarus.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2022
 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid:  Fredag 29 april 2022 klockan 10:00

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:  +46 (0)8 566 426 51

Storbritannien:  +44 (0)3333 000 804

USA:  +1 631 913 1422

Uppge konferens-id 10918682#.

Sundsvall, 29 april 2022

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson

VD och koncernchef

 

För ytterligare information, kontakta

Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09

Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12