SCAs årsstämma 2021

  • Pressmeddelande

SCAs årsstämma 2021 ägde rum idag den 15 april 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020.

Årsstämman beslutade om en utdelning om 2,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 19 april 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 22 april 2021.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 10. Styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Carina Håkansson nyvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen och revisorn som meddelades i kallelsen till stämman. Styrelsens ersättningsrapport för år 2020 godkändes.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna gör det bl.a. möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning utan stöd av den nu gällande tillfälliga lagstiftningen.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.


 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, tel 060 19 32 12
Katarina Nilsson, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel 073 920 56 05