SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  • Pressmeddelande

I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen.

I enlighet med Skogsvårdslagen anmälde SCA de planerade avverkningarna till Skogsstyrelsen. Denna hade inget att invända och efter sex veckor står det därför markägaren fritt att genomföra den planerade avverkningen.

Föreningen Skydda skogen genomförde inventeringar på de berörda områdena och skickade resultatet i form av fynd av rödlistade växt- och djurarter till Skogsstyrelsen. När Skogsstyrelsen inte agerade på dessa uppgifter, överklagade Skydda skogen Skogsstyrelsens beslut – eller rättare sagt avstående från beslut. Detta överklagande bifölls av Mark- och Miljödomstolen i Östersund som också återförvisade ärendet till Skogsstyrelsen och beslutade om avverkningsförbud.

Detta domslut överklagas nu av SCA.

- Vi har tagit betryggande hänsyn till de arter som finns på de planerade avverkningsområdena, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. Det fanns därför vare sig plikt eller anledning för Skogsstyrelsen att agera.

- Vi vill att Mark- och Miljööverdomstolen prövar om Skogsstyrelsens normala hantering av en vanlig avverkningsanmälan verkligen överklagas. Om så är fallet kan en miljöorganisation överklaga varje planerad avverkning. Vi skulle då få en orimlig planeringssituation i skogsbruket och en lika orimlig arbetsbelastning på Skogsstyrelsen och rättsväsendet.

- Svensk skogspolitik bygger på en samverkan mellan skogsägare och en kompetent myndighet. Om detta domslut skulle gälla, så ändrar det helt planeringsförutsättningarna för skogsbruket, avslutar Jonas Mårtensson.

Ungefär 60 000 avverkningsanmälningar lämnas in till Skogsstyrelsen av skogsägare i Sverige varje år. För SCA är antalet avverkningsanmälningar ungefär 5 000 på ett år.