Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni månad har på aktieägares begäran 600 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 625 462.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 586 997 aktier av serie A och 637 755 492 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12