Delårsrapport Q1 2021

  • Regulatoriskt pressmeddelande
  • SCA beslutade i september 2020 att avveckla tryckpappersverksamheten i linje med kommunicerad strategi för lönsam tillväxt. Under kvartalet har SCA stängt de tre återstående tryckpappersmaskinerna på Ortvikens industriplats.
  • SCA fortsätter att vidta åtgärder för att begränsa smittspridning av Covid-19. Pandemin har inte haft några väsentliga effekter på produktionen.  

JANUARI – MARS 2021
(jämfört med januari – mars 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 172 (4 793) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK, exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 8 procent.
  • EBITDA ökade med 32 procent till 1 359 (1 030) MSEK, förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. EBITDA-marginalen ökade till 32,6 (21,5) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 1 046 (628) MSEK
  • Operativt kassaflöde var 475 (341) MSEK
  • Resultat per aktie stärktes till 1,14 (0,69) SEK

JANUARI – MARS 2021
(jämfört med oktober – december 2020)

  • Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 4 172 (4 592) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK.
  • EBITDA uppgick till 1 359 (1 451) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 32,6 (31,6) procent

 
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2021

Resultatet för det första kvartalet 2021 var i linje med föregående kvartal och förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Högre försäljningspriser inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt.

Under kvartalet stängdes SCAs återstående tryckpapperstillverkning bestående av tre pappersmaskiner på Ortvikens industriplats. Efter avvecklingen av tryckpappersverksamheten fokuserar SCA på tillväxt inom samtliga produktområden.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved har sjunkit något medan timmerpriset har varit stabilt i jämförelse med föregående period.

Marknadsläget för sågade trävaror har fortsatt stärkts under kvartalet, drivet av globalt hög efterfrågan inom byggvaruhandeln och nybyggnation. Ihållande stark efterfrågan har lett till låga lager och högre marknadspriser på samtliga marknader.

Under kvartalet förstärktes marknaden för massa ytterligare och försäljningspriserna ökade. Leveransvolymerna gick upp något jämfört med föregående kvartal. De globala lagernivåerna var på en normal nivå.

Efterfrågan på kraftliner har varit mycket god under kvartalet, drivet av högre efterfrågan på färdiga kartonger. Det genomsnittliga försäljningspriset var också högre än föregående kvartal.

SCAs pågående investeringsprojekt, att utöka kraftlinertillverkningen i Obbola, samt att öka produktionen av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) som förläggs vid Ortvikens industriplats, fortlöper enligt tidplan och budget.
 
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2021

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: Fredag 30 april 2021 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0)8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0)2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 9291168.
 

Sundsvall, 30 april 2021

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12
 
Notera
:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12


Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika  resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com