Styrelsen för SCA avser inte lämna utdelningsförslag innevarande år

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för SCA har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma att hållas senare under 2020 att besluta om utdelning. Styrelsen har beslutat att inte lämna något sådant förslag under resterande delen av 2020.

Styrelsen för SCA har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma att hållas senare under 2020 att besluta om utdelning. Givet rådande omständigheter har styrelsen beslutat att inte kalla till någon extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning. Styrelsen avser istället att lämna sitt förslag till utdelning på sedvanligt sätt i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 60 19 34 98
Toby Lawton, ekonomi- och finansdirektör, tel +46 60 19 31 09
Katarina Nilsson, chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel +46 739 205 605


Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 klockan 08:10 CET.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com