SCAs årsstämma 2020

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma 2020 ägde rum på hotell Södra Berget i Sundsvall. 24 aktieägare deltog i stämman. Många aktieägare valde att i stället medverka via fullmakt. Vid stämman hade en rad försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika eventuell smittspridning.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2019.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman omvaldes som styrelseledamöter Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2021.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens reviderade förslag till stämman om att ersättningarna till styrelsen skulle lämnas oförändrade i förhållande till år 2019. Även den föreslagna ersättningen till revisorn som meddelades i kallelsen till stämman fastställdes. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

På grund av de särskilda arrangemangen vid stämman, spelades VD och koncernchef Ulf Larssons anförande in och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sca.com.

    
För ytterligare information, kontakta:


Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23
Katarina Nilsson, chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel +46 73 920 56 05

   
Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 14.00 CET.


    
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com
   
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00

www.sca.com