Förändrat beslut om förslag till utdelning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsens tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelning till aktieägarna kvarstår. Som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser väljer styrelsen dock att återkalla sitt förslag om utdelning vid årsstämman. Styrelsen avser i stället att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för beslut i frågan om utdelning.

SCAs finansiella ställning är stark, såväl avseende kapital som likviditet. Styrelsen gör bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra SCAs verksamhet och utveckling. För att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser på efterfrågan, leveranser och resultat så återkallar styrelsen sitt förslag om utdelning på årsstämman. Styrelsen avser i stället att kalla till en extra bolagstämma senare i år för att ta ställning i frågan.

SCAs årsstämma äger, som tidigare meddelats, rum på hotell Södra Berget i Sundsvall, tisdagen den 31 mars 2020 kl 13.00. Årsstämman avses genomföras i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel. +46 70 626 82 23
Jan Svedjebrant, styrelsens sekreterare, tel +46 60 19 31 23

 
Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl 15.00 CET.

 
Kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt, tel. +46 70 626 82 23

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com