Delårsrapport Q3 2020

 • Regulatoriskt pressmeddelande
 • Tryckpappersmarknaden har minskat strukturellt under en längre tid och SCA beslutade i september att avveckla tryckpappersverksamheten vid Ortvikens industriplats. Produktionen kommer att upphöra under första kvartalet år 2021. Avvecklingen medförde engångsposter med en negativ effekt på EBITDA om -1 120 MSEK under det tredje kvartalet.
 • SCA investerar i utökad produktion av termomekanisk massa (CTMP). Produktionen ökar från dagens 100 000 ton till 300 000 ton årligen och flyttas från Östrand till Ortviken.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020
(jämfört med 1 januari – 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 13 818 (15 279) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade främst till lägre försäljningspriser.
 • EBITDA uppgick till 1 943 (4 264) MSEK vilket främst relaterade till en negativ resultateffekt avseende avvecklingen av tryckpappersverksamheten om -1 120 MSEK
 • EBITDA, exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten, blev 3 063 (4 264) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 22,1 (27,9) procent. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre försäljningspriser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 (3 066) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till en negativ resultateffekt avseende avvecklingen av tryckpappersverksamheten om -1 792 MSEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 1 731 (2 339) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,02 SEK. Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten uppgick resultatet per aktie till 2,02 (3,37) SEK.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020
(jämfört med 1 april – 30 juni 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 4 338 (4 687) MSEK, vilket främst relaterade till lägre leveransvolymer
 • EBITDA, exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten, uppgick till 1 032 (1 001) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 23,8 (21,3) procent
 • Operativt kassaflöde ökade till 1 118 (273) MSEK
   

BOKSLUTSKOMMENTAR

I linje med koncernens strategi har SCA under kvartalet beslutat att avveckla exponeringen mot den strukturellt krympande tryckpappersmarknaden. Bolaget kommer därför att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under det första kvartalet år 2021. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5 procent per år från 2008, och med 30-40 procent under pågående pandemi.

SCA har beslutat att investera 1,45 miljarder SEK för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där delar av den befintliga infrastrukturen kommer att användas. SCA har även tecknat avtal med textilåtervinningsföretaget Renewcell som planerar att etablera textilåtervinning på Ortviken. SCA blir hyresvärd för Renewcells verksamhet på industriplatsen och leverantör av tjänster.

Under tredje kvartalet har SCA träffat avtal om förvärv av skog i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om cirka 19 150 hektar, varav cirka 13 100 hektar skogsmark. Förvärvet stärker SCAs möjligheter att långsiktigt anskaffa virke i regionen.

Med anledning av COVID-19 har SCA vidtagit en rad åtgärder för att skydda riskgrupper, minska risken för smittspridning och för att säkerställa att produktion och verksamhet upprätthålls. Fokus på kostnadskontroll har resulterat i ett starkt kassaflöde under kvartalet och en bibehållen god finansiell ställning och likviditet.

Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet 2020 något bättre än föregående kvartal, men försämrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Priserna på timmer och massaved har varit stabila.

Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien och övriga Nordeuropa. Marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av ett oplanerat produktionsstopp under juli månad som begränsade produktionsvolymen. Produktionen har efter återstart varit stabil och på en god nivå.

Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än föregående kvartal till följd av en prissänkning under kvartalet. Under perioden har ett planerat underhållsstopp i Munksund genomförts. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. SCAs verksamhet är klimatpositiv och bidrar till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. SCA strävar efter att öka sitt bidrag, och har etablerat ett långsiktigt koncernmål att öka bolagets positiva klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton CO2 per år till år 2030.
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2020

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: Fredag 30 oktober 2020 klockan 10:00

Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 1789554.

 
För ytterligare information, kontakta

Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 33 90
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

 
Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com