Delårsrapport Q2 2020

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2020
(jämfört med 1 januari – 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 9 480 (10 304) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade främst till lägre försäljningspriser.
   
 • EBITDA uppgick till 2 031 (2 900) MSEK, minskningen förklaras i huvudsak av lägre försäljningspriser
   
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,4 (28,1) procent
   
 • Operativt kassaflöde uppgick till 614 (1 245) MSEK
   
 • Resultat per aktie blev 1,34 (2,30) SEK
   
 • Ny avverkningsplan fastställd som bidrar till stegvis ökande långsiktigt kassaflöde om 300-400 MSEK per år med full effekt från 2025.
   

1 APRIL – 30 JUNI 2020
(jämfört med 1 januari – 31 mars 2020)

 • Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 4 687 (4 793) MSEK, vilket främst relaterade till lägre leveransvolymer men motverkades av något högre försäljningspriser.
   
 • EBITDA uppgick till 1 001 (1 030) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 21,3 (21,5) procent. Lägre leveransvolymer och högre kostnader för underhållsstopp 68 (0) MSEK motverkades av högre försäljningspriser och lägre råvarukostnader.
    

BOKSLUTSKOMMENTAR

Resultatet för det andra kvartalet 2020 var i linje med föregående, men försämrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Kvartalet har präglats av osäkerhet till följd av coronapandemin, där efterfrågan på SCAs produkter generellt sett har varit svagare än under föregående kvartal. Mest signifikant drabbat var produktområde tryckpapper, då efterfrågan för tryckt reklam och annonsering minskade kraftigt. Leveransvolymerna sjönk även för massa och kraftliner. Segment Trä visade ett förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. SCA har under kvartalet fortsatt att vidta en rad åtgärder för att skydda riskgrupper, minska risken för smittspridning och för att säkerställa att produktion och verksamhet upprätthålls. SCA har fortsatt starkt fokus på kostnadskontroll och kassaflöde, och bibehåller en god finansiell ställning och en stark likviditet.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Virkesförbrukningen minskade något under perioden på grund av lägre leveransvolymer och det planerade underhållsstoppet i Obbola. Priserna på timmer och massaved har varit stabila.

Marknaden för segment Trä stärktes under kvartalet, drivet av stark efterfrågan inom byggvaruhandeln i Skandinavien och övriga Europa. Marknadspriserna ökade något jämfört med föregående kvartal.

Inom segment Massa bibehölls produktionsvolymen jämfört med föregående kvartal men leveranserna sjönk, främst till följd av minskad efterfrågan på massa till tryckpapper. Det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet var något högre än föregående till följd av den prisökning som genomfördes i början av perioden.

Efterfrågan inom produktområde kraftliner försämrades under det andra kvartalet efter ett starkt första kvartal. SCA genomförde en prishöjning i början av kvartal två som medförde att priserna var högre än föregående period. Under perioden har ett planerat underhållsstopp i Obbola genomförts, och expansionsprojektet fortlöper enligt kommunicerad tidsplan och budget.

Inom produktområde tryckpapper minskade efterfrågan med 30 till 40 procent för SCAs kvaliteter under kvartalet jämfört med föregående år. SCA har anpassat produktionen efter rådande marknadsläge. Priset för tryckpapper var stabilt under perioden.

Ny avverkningsplan fastställd

SCA genomförde under 2019 en ny skogstaxering som visade att SCA, utöver ett högre virkesförråd,  även hade 1 miljon m3sk högre årlig tillväxt än tidigare beräknat. En högre tillväxt ger långsiktigt högre avverkningsmöjligheter och SCAs årliga avverkningstakt kommer att öka successivt från dagens cirka 4,3 miljoner m3fub till 5,4 miljoner m3fub 2025. Den nya avverkningsplanen bidrar till ett successivt ökande långsiktigt kassaflöde med full effekt från 2025 då den högre avverkningen beräknas bidra med en positiv kassaflödespåverkan om 300-400 MSEK per år.

Högre transaktionspriser på skogstillgångar i Norra Sverige

SCA har baserat sin värdering av skogstillgångar i Sverige på skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA innehar skog. Under det första halvåret 2020 har marknadsvärdet på skog ökat. Det genomsnittliga marknadspriset som används till värdering av SCAs skogstillgångar uppgick till 281 SEK/m3sk per sista juni 2020. Marknadspriset 2019 uppgick till 276 SEK/m3sk.
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2020

Presskonferensen kan följas via webbsändning eller telefon. VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton kommer att presentera och svara på frågor om rapporten.

Tid: Tisdag 21 juli 2020 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 3341528.

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 33 90
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com