SCAs årsstämma 2019

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 1,75 per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 22 mars 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 27 mars 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 10.

Styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen och revisorn som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Ulf Larsson höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sca.com.

 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel +46 60 19 34 98
Jan Svedjebrant, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel +46 60 19 31 23

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com