SCA redovisar sin klimatpåverkan, kompenserar för lastbilar och inrikesflyg

  • Pressmeddelande

SCA redovisar för första gången företagets effekt på klimatet i den årsredovisning som publiceras den 27 februari. Vid ett seminarium i Stockholm redovisade SCA såvål positiv effekt på klimatet genom skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning. Nettoeffekten är positiv och motsvarar Sveriges alla utsläpp från lastbilstrafik och inrikesflyg.

Det var vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien måndagen den 25 februari, som SCA redovisade verksamhetens klimateffekt för ett hundratal seminariedeltagare från forskning, politik, myndigheter och media.

- Klimatet är vår tids ödesfråga och skogen och skogens produkter kan ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar, sade SCAs vd Ulf Larsson vid seminariet. SCA kommer nu och framåt att rapportera den samlade klimateffekten av företagets verksamhet och det kommer att tillsammans med den finansiella redovisningen vara ett viktigt mått för när vi ska beskriva företagets utveckling.

Beräkningarna presenteras utförligt i en rapport av Peter Holmgren, konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning, och SCAs hållbarhetschef Katarina Kolar. Modellen omfattar den kolbindning som sker i SCAs växande skogar, samtliga utsläpp av fossil koldioxid från SCAs hela värdekedja och de positiva klimateffekterna av SCAs produkter. När skogsprodukter som trävaror, papper och biobränslen ersätter material och energi med ett större kolspår, kan olja och kol

permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar.

- Nettoeffekten av SCAs verksamhet är positiv för klimatet och uppgår till åtta miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar den samlade negativa klimatpåverkan av Sveriges hela lastbilstrafik och det svenska inrikesflyget, sade Katarina Kolar, SCAs hållbarhetschef.

Vid seminariet medverkade också skogsföretaget Södras ordförande Lena Ek, som talade om detta företags ambition att bli fossilfritt. Södras skogstrateg Göran Örlander förklarade hur välskötta skogar bidrar i klimatarbetet och Göran Berndes, professor vid Chalmers, klargjorde effekterna av att ersätta fossilbaserade material och bränslen med förnybara. Moderator vid seminariet var Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Sveriges klimatpolitiska råd.

För ytterligare information, kontakta
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Katarina Kolar, Hållbarhetschef, +46 (0) 60 19 31 05

Hela rapporten kan hämtas här.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com