Kallelse till årsstämma

 • Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till årsstämma onsdagen den 20 mars 2019, kl. 13.00 i Sundsvall, Hotell Södra Berget (inregistrering från kl. 11.30)

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels  torsdagen den 14 mars 2019 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels  senast torsdagen den 14 mars 2019 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

–  per telefon 060-19 33 00, vardagar kl. 08.00-17.00
–  på bolagets hemsida www.sca.com
–  per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,
Koncernstab juridik, ”Årsstämma”, 851 88 SUNDSVALL

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 14 mars 2019. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 14 mars 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar översändas till bolaget på ovan angivna adress, i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av två justeringsmän. 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
 7. Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören. 
 8. Beslut om
   a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
   c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2018.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
 10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  Omval av
   i.  Charlotte Bengtsson,
   ii.  Pär Boman,
   iii.  Lennart Evrell,
   iv.  Annemarie Gardshol,
   v.  Ulf Larsson,
   vi.  Martin Lindqvist,
   vii.  Lotta Lyrå,
   viii.  Bert Nordberg,
   ix.  Anders Sundström,
   x.  Barbara M. Thoralfsson.
 13. Val av styrelseordförande.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)
Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2018 om 1,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 22 mars 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 mars 2019.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-14
Valberedningen föreslår följande:
–  Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska uppgå till 10 och ingen suppleant.
–  Punkt 10: Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
–  Punkt 11: Styrelsearvode ska utgå med 625 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med
1 875 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 110 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 140 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 260 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 360 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
–  Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson.
–  Punkt 13: Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.
–  Punkt 14: Omval av registrerade revisionsbolaget EY AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. EY AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall EY AB blir valt.

Förslag till beslut avseende punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare[1] ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, som sammantaget benämns total ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Det långsiktiga målet ska vara kopplat till värdeutvecklingen för SCA-aktien. Program för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning som initieras av bolaget, ska en uppsägningstid om högst två år gälla. Om uppsägningen initieras av befattningshavaren, ska en uppsägningstid om högst ett år gälla. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner. Planerad pensionsålder är 65 år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna är inte tillämpliga på redan ingångna avtal.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.

Valberedning
I valberedningen ingår Karl Åberg, AB Industrivärden (ordförande), Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Javiera Ragnartz, AMF Försäkring & Fonder, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl. och Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

[1] Riktlinjerna tillämpas på verkställande direktör, affärsområdeschef och motsvarande samt central stabschef.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sca.com, senast onsdagen den 27 februari 2019 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 64 587 672 A-aktier och 637 754 817 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 283 631 537 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
.

Sundsvall i februari 2019
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Jan Svedjebrant, Chefsjurist, +46 (0) 60 19 31 23

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 10:00 CET.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com