Delårsrapport Q2 2019

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2019
(jämfört med 1 januari – 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 10 304 (9 070) MSEK, vilket främst förklarades av fortsatt uppkörning av den utbyggda massafabriken i Östrand.
 • EBITDA steg med 31 procent till 2 900 (2 209) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre leveransvolymer från den utbyggda massafabriken i Östrand och positiva valutaeffekter.
 • EBITDA-marginalen ökade till 28,1 (24,4) procent.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 1 245 (1 265) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till 2,30 (2,57) SEK. En jämförelse med resultatet för 2018, efter justering för en positiv engångspost avseende uppskjuten skatt, visar att resultatet per aktie ökade med 28 procent.
 • I maj slutfördes investeringen i ökad produktion av White-top kraftliner i Munksunds pappersbruk. Projektet genomfördes på tid och budget.
 • SCA har förvärvat cirka 30 000 hektar skog i Baltikum genom tre transaktioner, varav två slutfördes under kvartalet och den tredje förväntas stängas under kvartal tre.

1 APRIL – 30 JUNI 2019
(jämfört med 1 januari – 31 mars 2019)

 • Nettoomsättningen steg med 3 procent till 5 228 (5 076) MSEK, vilket främst relaterade till högre leveransvolymer inom Massa, Kraftliner och Trä.
 • EBITDA uppgick till 1 340 (1 560) MSEK. Justerat för effekten av planerade underhållsstopp om -63 (0) MSEK och det positiva bidraget från omstruktureringen inom den franska träverksamheten i första kvartalet om 0 (90) MSEK, minskade resultatet med 5 procent. Minskningen förklarades främst av lägre försäljningspriser.
   

BOKSLUTSKOMMENTAR

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol, men försämrades jämfört med föregående kvartal. I den utbyggda massafabriken i Östrand har vi nu nått cirka 90 procent av beräknad produktionskapacitet och arbetet med att trimma fabriken mot full kapacitet fortsätter enligt plan. Massaproduktionen ökade med 22 procent jämfört med föregående kvartal, vilket bidrog positivt till resultatet.

Efterfrågan på SCAs produkter under kvartalet var generellt sett svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk något för samtliga produktområden. Marknadspriserna var generellt högre i Europa och USA, jämfört med Asien och övriga översjömarknader.

SCAs virkesförbrukning fortsatte att öka på grund av fortsatt uppkörning av Östrands massafabrik. Priserna steg något på både massaved och timmer.

Konsumtionen inom Trä var stabil, men marknaden är något avvaktande. Marknadspriserna sjönk jämfört med föregående kvartal.

Inom Massa ökade både produktion och leveranser. Marknaden försämrades under kvartalet och priset för massa sjönk. God produktion kombinerat med en avvaktande massamarknad resulterade i en högre försäljningsandel av översjövolymer.

Kraftlinerpriserna sjönk under kvartalet. Priset har dock stabiliserats och marknadsläget förbättrades i slutet av kvartalet. Genomförda och planerade kapacitetsminskningar inom tryckpapper har för tillfället skapat en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Priset för tryckpapper var stabilt under kvartalet.

Händelser under kvartalet

I maj slutfördes investeringen i ökad produktion av White-top kraftliner i Munksunds pappersbruk. Projektet genomfördes på tid och budget.

Under perioden förvärvade SCA cirka 30 000 hektar skog i Baltikum genom tre transaktioner, varav två slutfördes under andra kvartalet och den tredje förväntas stängas under kvartal tre. Förvärven stärker SCAs möjligheter att uthålligt anskaffa virke i regionen. Skog är en tillgång med stabil tillväxt och grunden för värdeskapande i SCAs integrerade värdekedja.

SCA har tecknat avtal om försäljning av sin logistikterminal i Rotterdam. Transaktionen beräknas reducera nettolåneskulden med cirka 575 MSEK och beräknas vara avslutad under tredje kvartalet.

 
Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019 

Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras fredagen den 26 juli 2019, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum: Fredag 26 juli 2019
Tid: Klockan 10.00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:          +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA:              +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 3676018.

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com