SCAs årsstämma 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 1,50 per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 27 mars 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 3 april 2018.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 10.
Styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Anders Sundström nyvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2019.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Ulf Larsson höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sca.com.
   

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel +46 60 19 34 98
Jan Svedjebrant, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel +46 60 19 31 23
   

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com