SCA upprättar ett MTN-program och offentliggör prospekt

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har upprättat ett så kallat Medium Term Note-program (MTN).

MTN-programmet utgör en ram under vilken SCA har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst 1 år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 8 miljarder kronor. Grundprospektet för MTN-programmet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på SCAs webbplats www.sca.com.

Svenska Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och Danske Bank, Skandinaviska Enskilda banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och är utsedda som emissionsinstitut. Vinge har varit juridisk rådgivare till SCA i samband med upprättandet av MTN-programmet. För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com