Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 159 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 632 537.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 587 672 aktier av serie A och 637 754 817 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, + 46 60 19 31 97


Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018. 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.