Kallelse till årsstämma

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) kallas till årsstämma fredagen den 23 mars 2018, kl 10.30 i Sundsvall, Hotell Södra Berget. (inregistrering från kl 09.00)

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels lördagen den 17 mars 2018 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (vänligen notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 16 mars 2018),
dels                 
senast måndagen den 19 mars 2018 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

– per telefon +46 60-19 33 00, vardagar kl. 08.00-17.00

– på bolagets hemsida www.sca.com

– per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,

Koncernstab juridik, ”Årsstämma”, 851 88 SUNDSVALL

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 17 mars 2018 (vänligen notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 16 mars 2018). Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 16 mars 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar översändas till bolaget på ovan angivna adress, i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2017.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Omval av

i. Charlotte Bengtsson,

ii. Pär Boman,

iii. Lennart Evrell,

iv. Annemarie Gardshol,

v. Ulf Larsson,

vi. Martin Lindqvist,

vii. Lotta Lyrå,

viii. Bert Nordberg,

ix. Barbara M. Thoralfsson.

Nyval av                

x. Anders Sundström.

13. Val av styrelseordförande.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att advokaten Eva Hägg utses att som ordförande leda årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2017 om 1,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 27 mars 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 april 2018.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-14

Valberedningen föreslår följande:

– Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska uppgå till 10 och ingen suppleant.

– Punkt 10: Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

– Punkt 11: Styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1 800 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 105 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 135 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 250 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 330 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

– Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Barbara M. Thoralfsson samt nyval av Anders Sundström.

Anders Sundström är född 1952 och har mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl a som vd för Folksam. Anders har även en stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag, t ex som styrelseordförande i Swedbank och KF. Han har därutöver innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag. Anders är för närvarande styrelseordförande i KF (till och med årsstämman 2018), Kaunis Holding, NMI Group och Hedlunda Industri AB samt styrelseledamot i Calefactio Investments och ytterligare något onoterat bolag.

– Punkt 13: Vidare föreslås att Pär Boman utses till styrelseordförande.

– Punkt 14: Omval av registrerade revisionsbolaget EY AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. EY AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall EY AB blir valt.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare[1].

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, som sammantaget benämns total ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Det långsiktiga målet ska vara kopplat till värdeutvecklingen för SCA-aktien. Program för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning som initieras av bolaget, ska en uppsägningstid om högst två år gälla. Om uppsägningen initieras av befattningshavaren, ska en uppsägningstid om högst ett år gälla. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner. Planerad pensionsålder är 65 år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna är inte tillämpliga på redan ingångna avtal.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.

________________

Valberedning

I valberedningen ingår Helena Stjernholm, AB Industrivärden (ordförande), Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar

som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sca.com, senast fredagen den 2 mars 2018 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 64 587 931 A-aktier och 637 754 558 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 283 633 868 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Sundsvall i februari 2018
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jan Svedjebrant, Chefsjurist, +46 60 19 31 23

Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018, klockan 10.15. 

[1] Riktlinjerna tillämpas på verkställande direktör, affärsområdeschef och motsvarande samt central stabschef.