Delårsrapport Q3 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 13 829 (12 422) MSEK. Tillväxten var främst relaterad till Papper och Trä.
  • EBITDA steg med 46 procent till 3 758 (2 570) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser.
  • EBITDA-marginalen ökade till 27,2 (20,7) procent.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,99 (1,82) SEK.
  • Operativt kassaflöde, vilket exkluderar strategiska investeringar, steg till 2 007 (1 431) MSEK. Strategiska investeringar uppgick till 1 705 (2 085) MSEK och avser Östrandsinvesteringen.

BOKSLUTSKOMMENTAR

Marknadsutvecklingen under kvartalet var stabil med oförändrade eller ökade priser inom alla SCAs produktområden. Resultatet förbättrades både jämfört med föregående kvartal och med motsvarande kvartal i fjol. Resultatförbättringen kom från Papper, Trä och Massa.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Leveranserna av virke ökade under kvartalet på grund av uppstarten av den utbyggda massafabriken. Priserna på timmer och massaved steg något.

Konsumtionen av sågade trävaror var fortsatt god med något högre priser under kvartalet. Lagren av sågade trävaror är generellt sett låga.

Massamarknaden var fortsatt stark med hög efterfrågan på alla marknader. Priset på massa steg något jämfört med föregående kvartal. Den utbyggda massafabriken i Östrand driftsattes i juni och uppkörningen har gått enligt plan. Arbetet fokuseras nu på att successivt trimma fabriken mot full kapacitet och högsta kvalitet.

Marknadsutvecklingen för kraftliner var stabil under kvartalet med oförändrade priser. För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Prishöjningar genomfördes under kvartalet för både obestruket och bestruket papper. 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2018

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson, samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 30 oktober 2018 klockan 10:00

Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 6159999

Sundsvall, 30 oktober 2018

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98