Förändringar i skogsbolaget SCAs ledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som ett sista steg i uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag har styrelsen idag, med entledigandet av Magnus Groth som vd och koncernchef, förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef i SCA. Magnus Groth är förordnad som vd och koncernchef i Essity Aktiebolag (publ) som idag upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

Den av årsstämman 2017 beslutade utdelningen av SCA koncernens hygien- och hälsobolag, Essity Aktiebolag (publ), till aktieägarna har nu genomförts. Som tidigare kommunicerats har skogsbolaget SCA från och med idag en ny koncernledning.

I enlighet med detta har styrelsen idag entledigat Magnus Groth som vd och koncernchef samt förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef samt entledigat Fredrik Rystedt som vice vd i skogsbolaget SCA. Magnus Groth och Fredrik Rystedt kvarstår i sina befattningar i Essity Aktiebolag (publ) som vd och koncernchef respektive vice vd och CFO.

Ulf Larsson är utbildad jägmästare och anställd inom SCA sedan 1992. Han har sedan 2008 varit chef för affärsområdet Skogsindustriprodukter vilket efter den nu genomförda utdelningen utgör skogsbolaget SCA. Han har sedan augusti 2016 även varit vice vd i bolaget.

Toby Lawton kommer i den nya koncernledningen för skogsbolaget SCA att inneha befattningen som CFO. Toby Lawton innehar en Master examen och har under perioden 2014 – 2017 innehaft befattningen som CFO i det på Hongkong-börsen noterade bolaget Vinda International Holding Limited.

Ytterligare information beträffande den nya koncernledningen i skogsbolaget SCA finns på bolagets webbsida (www.sca.com).

I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 17 maj 2017 kommer skogsbolaget SCAs styrelse från och med idag att bestå av Pär Boman (ordförande), Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Barbara Milian Thoralfsson och Bert Nordberg. Arbetstagarna har som sina ordinarie ledamöter i styrelsen utsett Roger Boström, Hans Wentjärv och Johanna Viklund Lindén med suppleanterna Stefan Lundkvist, Per Andersson och Maria Jonsson.

   
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Nils Lindholm, Investor Relations Director, +46 70 585 41 05

  
Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 08:00, 2017

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.  Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.