Delårsrapport Q1 2017

 • Regulatoriskt pressmeddelande

 1 JANUARI – 31 MARS 2017 (jämfört med samma period föregående år) 

 • Årsstämman 2017 har beslutat att dela ut och notera hygienverksamheten. Därmed redovisas hygienverksamheten i denna rapport som ”verksamhet tillgänglig för värdeöverföring” enligt IFRS 5. Förberedelserna för att genomföra utdelningen och noteringen av SCA Hygiene AB fortgår med inriktning mot första dag för separat handel i de båda bolagen under juni månad 2017.

Kvarvarande verksamhet (Skogsindustriverksamheten)

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 3 969 (3 793) MSEK
 • EBITDA minskade med 2 procent och uppgick till 797 (813) MSEK
 • Justerad EBITDA minskade med 1 procent och uppgick till 807 (813) MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 7 procent och uppgick till 498 (533) MSEK
 • Justerat rörelseresultat minskade med 5 procent och uppgick till 508 (533) MSEK
 • Justerad EBITDA marginal uppgick till 20,3 procent (21,4 procent)
 • Justerat resultat före skatt minskade med 8 procent och uppgick till 472 (512) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 363 (410) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,52 (0,58) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 49 (779) MSEK

Total verksamhet (Skogsindustri- och hygienverksamheten)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 29 104 (27 915) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 019 (2 035) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,60 (2,74) SEK

 (För tabell se bifogad PDF)

  
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

SCAs aktieägare beslutade på årsstämman den 5 april 2017 att dela SCA i två noterade bolag. Det ena bolaget, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag, SCA. Det andra bolaget, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag, Essity. Delningen syftar till att långsiktigt öka värdet för aktieägarna genom ökat fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjliggöra för respektive bolag att framgångsrikt realisera sina strategier. Vi ser fram emot en spännande framtid för dessa två starka noterade bolag.

Koncernens kvarvarande verksamhets (skogsindustriverksamheten) nettoomsättning för det första kvartalet 2017 ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till högre kraftlinervolymer och högre priser inom Trä.

Koncernens kvarvarande verksamhets (skogsindustriverksamheten) justerade EBITDA för det första kvartalet 2017 minskade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen är främst hänförlig till högre energi- och råvarukostnader och en omvärdering på cirka 40 MSEK relaterad till marknadsvärdering av elcertifikat. Högre volymer och priser samt valutaeffekter påverkade resultatet positivt.

Koncernens hygienverksamhets nettoomsättning för det första kvartalet 2017 ökade med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 1,0 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 5,2 procent och på mogna marknader minskade den med 0,9 procent.

Koncernens hygienverksamhets justerade EBITA för det första kvartalet 2017, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för att förbättra lönsamheten. Försäljningskostnaderna var högre och investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Högre energi- och råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA-marginal ökade med 0,2 procentenheter och uppgick till 11,5 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 60 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,1 procentenhet och uppgick till 15,6 procent.

Den 3 april 2017 slutfördes förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag som kommer att ingå i koncernens hygienverksamhet.

 
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8-788 51 30
Linda Nyberg, chef Media och Onlinekommunikation, koncernfunktion Kommunikation, +46 8-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8-788 52 34

 
Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55