Delårsrapport Q1 2017 SCA Hygiene AB (publ)

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 268 (24 248) MSEK
 • Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 1,0 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 1 procent och uppgick till 2 596 (2 558) MSEK
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 6 procent och uppgick till 2 917 (2 744) MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 7 procent och uppgick till 2 896 (2 713) MSEK
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 11,5 procent (11,3 procent)
 • Justerat resultat före skatt ökade med 9 procent till 2 630 (2 410) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -409 (-191) MSEK varav -134 (-185) MSEK är kassaflödespåverkande
 • Periodens resultat uppgick till 1 656 (1 625) MSEK
 • Resultat per aktie[1] uppgick till 2,08 (2,15) SEK
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,6 procent (15,5 procent)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 282 (1 043) MSEK
 • Förvärvet av BSN medical slutfördes den 3 april 2017
 • SCAs årsstämma har beslutat att dela ut och notera hygienverksamheten, det blivande hygien- och hälsobolaget Essity AB. Förberedelserna för att genomföra utdelningen och noteringen av SCA Hygiene AB fortgår med inriktning mot första dag för separat handel i de båda bolagen under juni månad 2017
 • De finansiella målen har uppdaterats för koncernen och är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent
   

[1] Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i SCA Hygiene AB per den 31 mars 2017 motsvarat antalet utgivna aktier i SCA (702,3 miljoner) vid samma tidpunkt. Det faktiska antalet utgivna aktier i SCA Hygiene AB per den 31 mars 2017 var 5 000.

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

SCAs aktieägare beslutade på årsstämman den 5 april 2017 att dela SCA i två noterade bolag. Det ena bolaget, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag, SCA. Det andra bolaget, ett ledande globalt hygien- och hälsobolag, Essity. Delningen syftar till att långsiktigt öka värdet för aktieägarna genom ökat fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjliggöra för respektive bolag att framgångsrikt realisera sina strategier. Vi ser fram emot en spännande framtid för dessa två starka noterade bolag.

Den 3 april 2017 slutfördes förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och kommer att bidra till att förverkliga vår vision att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och utgör en ny tillväxtplattform.

Vi vidareutvecklade våra kund- och konsumenterbjudanden och lanserade fem innovationer under kvartalet. I Latinamerika lanserade vi innovationer inom Consumer Tissue under varumärket Familia samt inom Feminine Care under varumärket Saba. I Ryssland uppgraderade vi vårt erbjudande inom Baby Care under varumärket Libero. Inom Incontinence Products lanserade vi två innovationer under det världsledande varumärket TENA. I Frankrike lanserade vi under april 2017 produkter inom Baby Care under vårt starka varumärke Lotus.

Vårt arbete med kontinuerliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom hela värdekedjan har fortsatt. Under kvartalet har vi som en del av vår Tissue roadmap beslutat om investeringar i Mexiko och Storbritannien för att stärka våra produkterbjudanden. Dessutom har en stängning av en mjukpappersmaskin och avyttring av en mjukpappersanläggning genomförts i Storbritannien. Detta ligger i linje med vår strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Vårt arbete med att förbättra eller lämna underpresterande marknadspositioner har fortsatt. En betydligt bättre lönsamhet inom Incontinence Products i Nordamerika, avvecklingarna av Baby Care verksamheten i Mexiko och hygienverksamheten i Indien har under första kvartalet haft en positiv påverkan på marginalen inom Personal Care.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2017 ökade med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningen ökade med 1,0 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska försäljningen med 5,2 procent och på mogna marknader minskade den med 0,9 procent.

Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2017, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar samt andra åtgärder för att förbättra lönsamheten. Försäljningskostnaderna var högre och investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Högre energi- och råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA-marginal ökade med 0,2 procentenheter och uppgick till 11,5 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 60 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,1 procentenhet och uppgick till 15,6 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Linda Nyberg, chef Mediarelationer och Onlinekommunikation, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55