BSN medicals omsättning och EBITDA för 2016

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som SCA meddelade i december 2016 har bolaget ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017. BSN medicals omsättning för 2016 uppgick till 850 MEUR (8 038 MSEK) och justerad EBITDA1) för 2016 uppgick till 210 MEUR (1 986 MSEK).


1) Exklusive jämförelsestörande poster

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 klockan 20:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55   

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55