SCA reserverar belopp för pågående konkurrens- och skattemål

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA gör en reservering om cirka 1,3 miljarder SEK hänförlig till pågående skattemål i Sverige och Österrike. Merparten av beloppet har tidigare redovisats som en eventualförpliktelse i årsredovisningen. Reserveringen kommer att redovisas som en skattekostnad i det andra kvartalet 2016. SCA gör också en reservering om cirka 980 MSEK för eventuella förpliktelser främst hänförliga till pågående konkurrensmål i Chile, Colombia, Polen, Spanien och Ungern. Reserveringen kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det andra kvartalet 2016.

SCA har tidigare informerat om huvuddelen av ovan nämnda konkurrens- och skattemål. Nyligen avgivna domar i liknande mål tyder på att praxis ändrats. Bolaget finner det lämpligt att nu göra en reservering i räkenskaperna.  

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli, 2016, klockan 18:00.  

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30