SCA förvärvar BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, för 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, från riskkapitalbolaget EQT. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen uppgår till 2 740* MEUR på skuld- och kontantfri basis. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

BSN medical är ett innovativt medicintekniskt företag med välkända varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite och Actimove, väletablerade marknadsledare på sina huvudmarknader. BSN medical har en stark go-to-market samt produktions- och leverantörsflöden med försäljning i över 140 länder och produktion i elva länder. BSN medical har cirka 6 000 medarbetare.

- Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision; att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, två områden som är nära sammankopplade. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. Vår inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som BSN medical, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

BSN medicals redovisade nettoomsättning för 2015 uppgick till 861 MEUR (8 050 MSEK), justerad EBITDA** på 201 MEUR (1 879 MSEK), justerat rörelseresultat*** på 137 MEUR (1 281 MSEK), en justerad rörelsemarginal*** på 15,9 procent och en avkastning på sysselsatt kapital*** som uppgick till 7,7 procent. Redovisad nettoomsättning för BSN medical de första nio månaderna 2016 uppgick till 627 MEUR (5 872 MSEK), justerad EBITDA** på 151 MEUR (1 414 MSEK), justerat rörelseresultat*** på 103 MEUR (965 MSEK) och en justerad rörelsemarginal*** på 16,4 procent.

Nettoomsättningen pro forma för SCA för helåret 2015 skulle ha ökat från 115,3 miljarder SEK till 123,4 miljarder SEK. Justerad EBITDA** pro forma för helåret 2015 skulle ha ökat från 19,0 miljarder SEK till 20,9 miljarder SEK, den justerade EBITDA marginalen** skulle ha ökat från 16,5 procent till 16,9 procent, rörelseresultat** pro forma för helåret 2015 skulle ha ökat från 13,0 miljarder SEK till cirka 14,0**** miljarder SEK, den justerade rörelsemarginalen** skulle fortsatt uppgå till 11,3**** procent och justerad avkastning på sysselsatt kapital** hade minskat från 12,0 procent till 10,7**** procent.

Förvärvet förväntas bidra positivt till SCAs vinst per aktie från år ett. BSN medical har en affärsmodell med hög cash conversion och låg kapitalbindning.

BSN medicals globala adresserbara marknadsstorlek för 2015 beräknas uppgå till 11,6***** miljarder EUR, med en uppskattad marknadstillväxt (CAGR 2015–2020) på cirka 4***** procent, främst beroende på en åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska tillstånd och ökad tillgång till hälso- och sjukvård.

- Förvärvet av BSN medical möjliggör för SCA att expandera vår marknadsnärvaro genom att addera närliggande produkter inom medicinteknik, som delar underliggande marknads- och kundkaraktäristika med vår inkontinensverksamhet. Förvärvet kommer avsevärt stärka SCAs erbjudande, försäljnings- och marknadsnärvaro. Detta kommer att ytterligare stärka och utveckla SCAs globalt ledande position inom inkontinensprodukter, under varumärket TENA. Samtidigt kommer BSN medical att gynnas av såväl SCAs starka närvaro inom vårdsektorn och detaljhandeln, som vår omfattande kunskap inom varumärkesbyggande och fokus på digitalisering, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om minst 30 MEUR, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Dessa inkluderar försäljningssynergier relaterade till ökad tillväxt från korsvis försäljning av BSN medicals produkter och SCAs inkontinensprodukter samt kostnadssynergier främst inom produktions- och leverantörsflöden och administration. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 MEUR och förväntas tas under de första tre åren efter slutförandet av transaktionen.

Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 25 MEUR varav cirka 15 MEUR kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2016. Den återstående kostnaden kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2017.

Immateriella tillgångar relaterade till förvärvet förväntas uppgå till cirka 2,7 miljarder EUR.

Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och SCA har bindande kreditlöften tillgängliga. SCAs avsikt är att även fortsättningsvis upprätthålla en solid investment grade rating.

*Baserat på beräknad nettoskuld per 31 december 2016, om 1 340 MEUR

**Exklusive jämförelsestörande poster

***Exklusive jämförelsestörande poster och inklusive BSN medicals avskrivningar hänförliga till förvärvsbalans

****Inklusive BSN medicals avskrivningar hänförliga till förvärvsbalans och SCAs uppskattade avskrivningar hänförliga till förvärvsbalans

*****Baserat på marknadsdata och företagsestimat

Telefonkonferens

En telefonkonferens för media, analytiker och investerare kommer att hållas på engelska idag kl 09:30 med SCAs vd och koncernchef, Magnus Groth och vice vd och finanschef Fredrik Rystedt. Telefonkonferensen inklusive presentationsbilder kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon genom att ringa: +1 646 851 2407, +44 (0)20 7162 0077 eller +46 (0)8 5052 0110. Uppge ”SCA” eller konferens id 961028. Var vänlig ring in i god tid innan konferensen börjar.

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 klockan 07:15 CET.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55  

För ytterligare information, kontakta:
Joséphine Edwall-Björklund, SVP Group Function Communications, 08 - 788 52 20
Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 - 788 51 58
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30