SCA fortsätter effektivisera mjukpappersproduktionen i Europa

  • Pressmeddelande

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten har SCA beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. Omstruktureringarna ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper.

Omstruktureringsåtgärderna inkluderar en stängning av den äldsta mjukpappersmaskinen i Hondouville samt personalneddragningar i Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray. I Hondouville, där SCA tillverkar mjukpapper för storförbrukare, kommer produktionen att koncentreras till de effektivare maskinerna, vilket gör att produktionsnivån kan bibehållas. I Saint-Etienne-du-Rouvray har SCA beslutat att avyttra produktionen av table-top produkter för konsumenter för att fokusera på anläggningens kärnverksamhet; produktion av hushålls- och toalettpapper. Åtgärderna kommer att leda till lägre produktionskostnader och ökad konkurrenskraft.

De totala kostnaderna förväntas uppgå till cirka 500 MSEK, varav cirka 470 MSEK kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet 2016. Resterande kostnader kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2016. Av kostnaderna förväntas cirka 340 MSEK vara kassaflödespåverkande.

Frankrike är en prioriterad marknad för SCA och är bolagets fjärde största baserat på omsättningen för 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 - 788 51 36
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30