Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni månad har på aktieägares begäran 1 412 496 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 288 812 492.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 64 855 822 aktier av serie A och 640 254 272 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08 - 788 51 55