Klargörande rörande kapitalstruktur och fördelning av skuldfinansiering

  • Pressmeddelande

Som kommunicerats tidigare idag, för att skapa ytterligare värde för aktieägarna avser SCAs styrelse att initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag.

Detta avses genomföras genom en utdelning av koncernens hygienverksamhet till aktieägarna varigenom SCAs aktieägare, utöver sitt befintliga aktieinnehav, även kommer få aktier i det nya noterade hygienbolaget.

För att undvika eventuella oklarheter önskar SCA härmed klargöra att inga beslut fattats avseende hanteringen av kreditgivare, framtida kapitalstruktur och allokering av skuld med mera i samband med den övervägda separationen.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, Vice Vd och CFO, 08 788 51 31
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 788 51 36
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 46 8 788 51 30