Kapitalstruktur och utdelningspolicy för SCAs hygienverksamhet

  • Pressmeddelande

SCA har beslutat om mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy för koncernens hygienverksamhet. 

Kapitalstrukturmålet för SCAs hygienverksamhet är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.

Utdelningspolicy: SCAs hygienverksamhet strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

SCAs nettolåneskuld, inklusive pensionsskuld, som per den 30 september 2016 uppgick till 40 281 MSEK har fördelats pro forma med 35 281 MSEK till hygienverksamheten och med 5 000 MSEK till skogsindustriverksamheten. Fullständig pro forma balans- och resultaträkning för hygienverksamheten inkluderas i detta pressmeddelande.

SCAs nuvarande långivare kommer erbjudas att byta motpart till SCA Hygiene AB, moderbolaget inom SCAs hygienverksamhet, eller dess dotterbolag. Med anledning av detta meddelar SCA att bolaget för närvarande deltar i en process avseende ett eventuellt företagsförvärv. Processen befinner sig i ett tidigt skede och inga beslut är fattade. Vid ett eventuellt förvärv kommer detta ske i enlighet med bolagets mål för kapitalstruktur. SCA lämnar ingen ytterligare information kring denna process.

Pro forma kondenserad konsoliderad balansräkning för SCAs hygienverksamhet 
30 september 2016 

MSEK

Anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar  26 447
Byggnader, mark, maskiner och inventarier  45 755
Innehav i joint venture och intresseföretag  1 067
Finansiella och övriga långfristiga tillgångar  2 690
Summa anläggningstillgångar  75 959

Omsättningstillgångar 
Varulager  11 318
Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar  19 039
Kortfristiga finansiella tillgångar och likvida medel  5 820
Summa omsättningstillgångar  36 177
Summa tillgångar  112 136

Eget Kapital 
Hänförlig till moderbolagets aktieägare  33 408
Innehav utan bestämmande inflytande  6 172
Summa eget kapital  39 580


Långfristiga skulder 
Långfristiga finansiella skulder  31 280
Avsättningar för pensioner  8 450
Övriga långfristiga avsättningar  4 433
Summa långfristiga skulder  44 163

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga finansiella skulder  2 219
Övriga kortfristiga skulder  26 174
Summa kortfristiga skulder  28 393
Summa skulder 72 556
Summa skulder och eget kapital 112 136

Pro forma kondenserad konsoliderad resultaträkning för SCAs hygienverksamhet 
1 january 2016 – 30 september 2016 

MSEK
Nettoomsättning  74 465
Kostnad för sålda varor  -53 335
Jämförelsestörande poster  -484
Bruttoresultat 20 646
Försäljning och administrationskostnader  -12 550
Jämförelsestörande poster  -1 654
Intäkter och andelar i intresseföretag och joint ventures  108
Rörelseresultat  6 550
Finansiella poster  -570
Vinst före skatt 5 980
Skatter  -2 910
Periodens resultat  3 070

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 - 788 51 58
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30