Kallelse till årsstämma

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 14 april 2016, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm (inregistrering från kl 13.30).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels             fredagen den 8 april 2016 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels             senast fredagen den 8 april 2016 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

–                 per telefon 08-402 90 59, vardagar kl 08.00-17.00
–                 på bolagets hemsida www.sca.com
–                 per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,
                   Group Function Legal Affairs, Box 200, 101 23 Stockholm

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt föras in i aktieboken senast fredagen den 8 april 2016 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 8 april 2016.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8. Beslut om
 
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

  Omval av

  i. Pär Boman
  ii. Annemarie Gardshol
  iii. Magnus Groth
  iv. Louise Julian Svanberg 
  v. Bert Nordberg
  vi. Barbara M. Thoralfsson

  Nyval av

  vii. Ewa Björling
  viii. Maija-Liisa Friman
  ix. Johan Malmquist

13. Val av styrelseordförande.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om valberedning.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Stämmans avslutande.

 
Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att advokaten Eva Hägg utses att som ordförande leda årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 5,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara måndagen den 18 april 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 21 april 2016.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-15

Valberedningen föreslår följande:

–   Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

–   Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

–   Styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 105 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 135 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 200 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 250 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

–   Omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg, Barbara Milian Thoralfsson samt nyval av Ewa Björling, Maija-Liisa Friman och Johan Malmquist.

Leif Johansson har avböjt omval.

Ewa Björling är född 1961 och är medicine doktor och docent från Karolinska Institutet. Ewa Björling var handelsminister 2007-2014, samt nordisk samarbetsminister 2010-2014. Hon är styrelseledamot i Biogaia AB och Mobilaris AB, och har tidigare varit styrelseledamot i Försäkringskassan och SIDA.

Maija-Liisa Friman är född 1952 och är utbildad civilingenjör. Hon var koncernchef för Aspocomp Group Plc mellan 2004-2007, och innan dess bl.a. verkställande direktör för Vattenfall Oy och Gyproc Oy. Maija-Liisa Friman är vice styrelseordförande i Neste Corporation och styrelseledamot i Finnair, LKAB och Boardman Oy. Hon har tidigare varit styrelseledamot i TeliaSonera, Rautarukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc.

Johan Malmquist är född 1954 och utbildad civilekonom. Han var under tiden 1997-2015 verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Johan Malmquist är styrelseledamot i Elekta AB respektive Mölnlycke Health Care AB och var tidigare styrelseledamot i Getinge AB samt Capio AB.

–   Vidare föreslås att Pär Boman utses till ordförande.

–   Nyval av registrerade revisionsbolaget EY AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2017. EY har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall de blir valda.

–   ”Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta, i den av bolaget förda aktieboken per sista bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen, kalla in ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som röstmässigt står i tur. Det sammanlagda antalet ledamöter får uppgå till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för ordföranden och envar av övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt förslag till revisor och revisorsarvode.”

Beslutet om valberedning föreslås gälla tills vidare.

Valberedningens förslag innebär en förändring i förhållande till tidigare år såtillvida att bolagsstämman härigenom beslutar att valberedningen ska bestå av ett bestämt antalet ledamöter. Istället för som tidigare lägst fyra och högst sex ledamöter och att styrelsens ordförande inom denna ram fattade beslut om det slutliga antalet ledamöter.

Förslag till beslut avseende punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. ”Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktörer, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Redan avtalade pensionsförmåner i bolaget är antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och kan ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av fulla förmånsbestämda pensionsförmåner förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Pensionsförmåner i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.”

Förslaget innebär i sak oförändrade riktlinjer i förhållande till 2015 förutom tillägget ”Pensionsförmåner i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder.”

________________

Valberedning

I valberedningen ingår Helena Stjernholm, AB Industrivärden (ordförande), Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Hans Sterte, Skandia, och Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sca.com, senast den 24 mars 2016 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 705 110 094 aktier, varav 67 386 329 A-aktier och 637 723 765 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 311 587 055 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 2 767 605 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Stockholm Mars 2016
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

Notera: Offentliggörandet sker i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2016 kl. 19.00

 
För ytterligare information, kontakta:

Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 – 788 51 58                                                                                                         

 
Om SCA

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.