Delårsrapport Q1 2016

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent (5 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 28 177 (27 958) MSEK
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 3 procent
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent till 3 247 (2 872) MSEK
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,5 procent (10,3 procent)
 • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent till 2 922 (2 602) MSEK
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -191 (-122) MSEK varav -185 (-119) MSEK är kassaflödespåverkande
 • Resultat per aktie uppgick till 2,74 (2,43) SEK
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,9 procent (10,4 procent)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 821 (1 246) MSEK
 • Förvärvet av Wausau Paper Corp. slutfördes den 21 januari 2016
      

(För tabell se bifogad PDF)
     

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Genom fortsatt fokus på våra strategiska prioriteringar lönsam tillväxt, innovation och effektivitet har vi för det första kvartalet 2016 levererat en god organisk försäljnings- och resultattillväxt. Vi har introducerat 10 innovationer bland annat under varumärkena Libero, Libresse, Lotus, TENA och Tork.

I januari 2016 slutfördes förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare. Integrationsarbetet har påbörjats och vi förväntar oss att uppnå årliga synergier om cirka 40 MUSD med full effekt om tre år. Efter kvartalets utgång, den 1 april i år, integrerades vår hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda, där vi är majoritetsägare. Nu inleds arbetet med att dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2016 ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 32 procent av omsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 9 procent och på mogna marknader till -1 procent. Hygienverksamheterna uppvisade en god organisk försäljningstillväxt. För Personliga hygienprodukter uppgick den till 6 procent och för Mjukpapper till 4 procent. Skogsindustriprodukters omsättning minskade med 6 procent främst till följd av lägre priser.

Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet 2016, exklusive jämförelsestörande poster, omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till högre volymer, bättre pris/mix, lägre energikostnader och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Hygienverksamheternas rörelseresultat förbättrades främst relaterat till högre volymer, bättre pris/mix och kostnadsbesparingar samt lägre energikostnader inom Mjukpapper. Skogsindustriprodukters lägre rörelseresultat är främst en följd av lägre priser.

Koncernens rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1,2 procentenheter och uppgick till 11,5 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 40 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1,5 procentenhet till 11,9 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, Vice President Media and Online, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, klockan 8:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.