Styrelsens kommentarer med anledning publicerade granskningsrapporter – slutsatsen är att SCAs företrädare  följt svensk lag och bolagets policys

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Under vintern 2014/2015 har det riktats kritik mot företrädare för SCA i svensk media. Denna rapportering har huvudsakligen rört frågor kring bolagets högsta företrädares användande av affärsflyg och representationsjakt. Som en följd av detta beslutade SCAs styrelse att tillsätta två oberoende granskningar. Den ena har genomförts av det av aktieägarna utsedda revisionsbolaget PwC och den andra har genomförts av Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte, och Johan Munck, f.d. Justitieråd. Utredarna har nu presenterat sina respektive rapporter. Styrelsen noterar att granskarna har funnit att bolaget och dess företrädare har följt svensk lag och bolagets policys. Bolagets revisorer har även lämnat en ren revisionsberättelse för år 2014. Vidare har utredarna funnit att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot enskilda personer och att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och tidigare verkställande direktören.

Den 16 december 2014 beslutade SCAs styrelse att genomföra en extra granskning av affärsflyget genom det av aktieägarna utsedda revisionsbolaget PWC. Den 26 januari 2015 utsåg styrelsen dessutom, efter samråd med företrädare för vissa institutionella ägare och Industrivärden, Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte, och Johan Munck, f.d. Justitieråd, till ytterligare oberoende granskare. PwCs granskning har fokuserat på nyttjandet av affärsflyg medan den andra granskningen även omfattat representationsjakt m.m. Styrelsen har noterat att granskningarna riktar kritik mot SCAs faktureringsrutiner och att kostnaden för affärsflyget av olika skäl varit höga. Samtidigt välkomnar styrelsen att granskningarna nu slagit fast att f.d. verkställande direktörens samtliga resor med affärsflyg har varit tjänsteresor, att styrelseordförandens och övriga styrelseledamöters resor varit i enlighet med bolagets flygpolicy samt att samtliga frågor som utretts konstaterats vara i överenstämmelse med svensk lag.

SCA reviderade sin policy för nyttjande av affärsflyg i december 2014, vilket innebär att anhöriga till anställda och andra utomstående personer inte får resa med affärsflyget samt att affärsflyg inte ska användas vid representation. Andra initiativ har tagits från bolagets sida vilka inkluderar en översyn av affärsflyget och Henvålen. Bolaget har även reviderat sin intressekonfliktspolicy. 

Utredarna har betonat att de kritiska synpunkter som kan framföras rör lämplighetsfrågor. Såväl styrelsen som verkställande direktören kommer fortsatt att verka för att vidmakthålla ett högt förtroende för bolaget och välkomnar en öppen dialog med ägare och andra intressenter.

En presskonferens kommer att hållas på Lundqvist & Lindqvist (Klarabergsviadukten 90) kl. 10.30 idag (8 april). På denna kommer respektive utredare att presentera sina rapporter och svara på frågor. Representanter för SCA kommer att delta.

Styrelsen för SCA, Stockholm den 8 april, 2015.

Rapporterna kan beställas genom Deloitte, Anita Jonsson, anjonsson@deloitte.se och PwC, Kristina Hedlund, kristina.hedlund@se.pwc.com

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april, klockan 08:30, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations. 46 8 788 51 58
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30