SCA vidareutvecklar organisationen och investerar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där cirka 85 procent av omsättningen kommer från hygienverksamheten. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har SCA beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Vad gäller Skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark som idag ägs av SCA sammanföras i en och samma division. Beslut har även tagits att investera i ökad kapacitet för massaproduktion inom skogsindustriverksamheten. 

- SCA är idag ett globalt hygien- och skogsindustriföretag, där vi kontinuerligt vidareutvecklar respektive verksamhet. Den vidareutvecklade organisationen och investeringen i ökad massaproduktion säkerställer verksamheternas långsiktiga konkurrenskraft, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Skogsindustridivisionen kommer att innehålla samtliga skogsindustriella verksamheter samt all skogsmark som idag ägs av SCA. Arbetet med denna sammanslagning kommer nu att påbörjas. Det finns betydande synergier mellan skogsindustrin och skogsmarksägandet. SCAs skogsindustriverksamhet har en välintegrerad värdekedja med produktionsanläggningar koncentrerade till norra Sverige i anslutning till skogsinnehavet.

Skogsindustridivisionen kommer från och med 1 januari 2017 utöka den kvartalsvisa finansiella rapporteringen.
 
För att möta den ökade efterfrågan på massa har SCA tagit beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå, Sverige. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder SEK under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018. 
 
- En sammanhållen skogsindustriverksamhet i en division tydliggör ytterligare värdeskapandet samt optimerar synergierna mellan skogsindustrin och skogsmarksägandet. Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

SCA har även tagit beslut att vidareutveckla hygienverksamhetens organisation. Se separat pressmeddelande.

Telefonkonferens

Telefonkonferens för media, investerare och analytiker kommer att hållas idag kl 09:00 med vd och koncernchef Magnus Groth.
För att delta, ring: +44 (0)20 7162 0077, +1 334 323 6201 eller +46 (0) 8 505 201 10.
 
Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015, klockan 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, +46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, +46 8 788 51 30