Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari månad har på aktieägares begäran 15 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 479 559 266.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 86 049 908 aktier av serie A och 619 060 186 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015, klockan 14:00.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55