Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 90 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 475 169 732.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 85 562 182 aktier av serie A och 619 547 912 aktier av serie B.


Notera:
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015, klockan 10:00

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55