Halvårsrapport 2015

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2015 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent (5 procent exklusive valutaeffekter) och uppgick till 57 177 (50 063) MSEK
  • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 9 procent till 6 089 (5 564) MSEK
  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 10,6 procent (11,1 procent)
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 5 626 (5 081) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -280 (-405) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 5,23 (4,66) SEK
  • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,4 procent (11,4 procent)
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 3 366 (2 078) MSEK

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Det andra kvartalet 2015 uppvisar fortsatt god organisk försäljningstillväxt och ett högre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Detta trots en fortsatt utmanande omvärld med högre råvarukostnader främst till följd av starkare US dollar. Den goda utvecklingen har möjliggjorts genom fortsatt fokus på våra tre strategiska prioriteringar lönsam tillväxt, innovation och effektivitet. Vi har under kvartalet introducerat tio innovationer och produktlanseringar bland annat under varumärkena Edet, Okay, Plenty, TENA, Tork och Zewa samtidigt som vårt arbete med att effektivisera hela värdekedjan fortsätter med oförminskad kraft.

Vi fortsätter att investera i tillväxtmarknader och har beslutat att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. SCA är idag näst störst på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter med det globalt ledande varumärket TENA och det lokala varumärket Biofral. Brasilien, som är en av SCAs prioriterade tillväxtmarknader, är den tredje största detaljhandelsmarknaden i världen för inkontinensprodukter.

Under det andra kvartalet 2015 har prishöjningar uppnåtts inom mjukpapper för konsumenter i Europa med successiv effekt under andra halvåret 2015.

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2015 ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5 procent med tillväxt inom samtliga affärsområden. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 33 procent av omsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 12 procent och på mogna marknader till 2 procent.

Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet 2015, exklusive jämförelsestörande poster, vinster på skogsbyten och omräkningsvalutaeffekter, ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Råvarukostnaderna ökade med 435 MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster och vinster på skogsbyten, ökade med 0,3 procentenheter till 11,0 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 42 procent.

Personliga hygienprodukter uppvisade ett högre rörelseresultat för det andra kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt av bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt till följd av en starkare US dollar och högre massapriser som inte kompenserades fullt ut av lägre kostnad för oljebaserade råvaror. Mjukpapper uppvisade ett högre rörelseresultat tack vare bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader främst till följd av en starkare US dollar påverkade resultatet negativt. Rörelseresultatet inom Skogsindustriprodukter, exklusive vinster på skogsbyten, ökade främst till följd av högre priser (inklusive valutaeffekter) och kostnadsbesparingar.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, 08-788 51 31
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Linda Nyberg, Vice President Media Relations and Online Communications, koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 58
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, klockan 12:00