Förslag till ny ordförande i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor.

Under förutsättning att valberedningen föreslår kommande årsstämma den förändring avseende SCA:s styrelse, som framgår av det bilagda pressmeddelandet och årsstämman 2015 beslutar i enlighet därmed, kommer nuvarande VD:n för Handelsbanken, Pär Boman, att utses till styrelsens ordförande.

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari, klockan 08:20, 2015

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55