Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april månad har på aktieägares begäran 250 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 489 617 909.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 87 167 535 aktier av serie A och 617 942 559 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014, klockan 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, 46 8 788 51 36