Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 150 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 479 560 454.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 86 050 040 aktier av serie A och 619 060 054 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014, klockan 10:00.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55