Förändringar i SCAs finansiella rapportering för 2014 till följd av nya och ändrade redovisningsstandarder

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Som beskrevs i bokslutsrapporten för 2013 tillämpar SCA från och med första januari 2014 följande nya och ändrade redovisningsstandarder: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 separata finansiella rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.

Dessa standarder tillämpas retroaktivt, vilket innebär att kassaflöden, resultat- och balansräkningar för 2012 och 2013 omräknats för att reflektera förändringarna i de nya och ändrade redovisningsstandarderna. Det är främst IFRS 10 Koncernredovisning och IFRS 11 Samarbetsarrangemang som påverkat omräkningarna. Övriga standarder bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

För SCAs del innebär det att några joint ventures har omklassificerats till dotterbolag. För de joint ventures som inte omklassificerats till dotterbolag tillämpas kapitalandelsmetoden. Några enstaka bolag har klassificerats som joint operations för vilka klyvningsmetoden tillämpas.

Omräknade kassaflöden, resultat- och balansräkningar för 2012 och 2013 följer nedan.     

Notera:
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2014, klockan 08.30.
   
         

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 08-788 51 36

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var cirka 93 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

OPERATIV KASSAFLÖDESANALYS
MSEK 1312 1212
Kassamässigt rörelseöverskott 14 004 13 068
Förändring av rörelsekapital -328 1 119
Löpande investeringar, netto -3 489 -3 272
Strukturkostnader m.m. -1 294 -988
Operativt kassaflöde 8 893 9 927
Finansiella poster -1 061 -1 323
Skattebetalning -1 741 -1 265
Övrigt 161 102
Rörelsens kassaflöde 6 252 7 441
Företagsförvärv -5 488 -14 873
Expansionsinvesteringar, anläggningar -1 906 -1 971
Avyttringar 1 716 17 682
Kassaflöde före utdelning 574 8 279
Utdelning -3 303 -3 089
Kassaflöde efter utdelning -2 729 5 190
Nettokassaflöde från avyttringsgrupp 0 468
Nettokassaflöde -2 729 5 658
Nettolåneskuld vid periodens början -33 063 -36 820*
Nettokassaflöde -2 729 5 658
Omvärderingar mot eget kapital 2 176 -1 787
Valutaeffekter -117 -114
Effekt av omklassificering av operativ skuld till nettolåneskuld** -186 0
Nettolåneskuld vid periodens slut -33 919 -33 063
Skuldsättningsgrad, ggr 0,50 0,54
Skuldbetalningsförmåga, % 38 38
*Inklusive avyttringsgrupp
** Avsättning för löneskatt har omklassificerats till nettolåneskuld enligt IAS 19.
    
RAPPORT ÖVER RESULTAT
MSEK 1312 1212
Nettoomsättning 92 873 89 229
Kostnad för sålda varor 1) -69 585 -67 035
Bruttoresultat 23 288 22 194
Försäljnings- och administrationskostnader 1) -13 122 -13 323
Jämförelsestörande poster 2) -1 239 -2 614
Intäkter från andelar i intresseföretag 215 169
Rörelseresultat 9 142 6 426
Finansiella poster -1 061 -1 323
Resultat före skatt 8 081 5 103
Skatter -2 220 -364
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 5 861 4 739
Periodens resultat från avyttringsgrupp 0 503
Periodens resultat 5 861 5 242
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5 546 4 956
Minoritetsintressen 315 286
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare total verksamhet
- före utspädningseffekter 7,90 7,06
- efter utspädningseffekter 7,90 7,06
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare exklusive verksamhet under avyttring
- före utspädningseffekter 7,90 6,34
- efter utspädningseffekter 7,90 6,34
Beräkning av resultat per aktie 1312 1212
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 546 4 956
Medelantal aktier före utspädning, miljoner 702,3 702,3
Medelantal aktier efter utspädning, miljoner 702,3 702,3
1) Varav avskrivningar -5 005 -4 993
2) Fördelning jämförelsestörande poster
Fördelning omstruktureringskostnader med
mera per funktion
Kostnad för såld vara -288 -300
Försäljnings- och administrationskostnader -740 -982
Nedskrivningar m.m. -211 -1 332
Total jämförelsestörande poster -1 239 -2 614
Bruttomarginal 25,1 24,9
Rörelsemarginal 9,8 7,2
Finansnettomarginal -1,1 -1,5
Vinstmarginal 8,7 5,7
Skatter -2,4 -0,4
Nettomarginal * 6,3 5,3
* Exklusive periodens resultat från avyttringsgrupp
Exklusive omstruktureringskostnader: 1312 1212
Bruttomarginal 25,1 24,9
Rörelsemarginal 11,2 10,1
Finansnettomarginal -1,1 -1,5
Vinstmarginal 10,1 8,6
Skatter -2,8 -0,8
Nettomarginal * 7,3 7,8
* Exklusive periodens resultat från avyttringsgrupp
BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
MSEK 31 december 2013 31 december 2012
Tillgångar
Goodwill 13 785 12 349
Övriga immateriella tillgångar 8 136 5 580
Materiella anläggningstillgångar 81 544 75 274
Aktier och andelar 1 072 2 317
Långfristiga finansiella tillgångar 3 190 3 577
Övriga långfristiga fordringar 1 819 996
Summa anläggningstillgångar 109 546 100 093
Rörelsefordringar och varulager 31 077 29 736
Kortfristiga finansiella tillgångar 536 401
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 32 1 937
Likvida medel 3 785 2 118
Summa omsättningstillgångar 35 430 34 192
Summa tillgångar 144 976 134 285
Eget kapital
Eget kapital, moderbolagets aktieägare 63 271 59 706
Minoritetsintressen 4 540 1 993
Summa eget kapital 67 811 61 699
Skulder
Avsättningar för pensioner 2 548 4 820
Övriga avsättningar 10 531 9 207
Långfristiga finansiella skulder 28 703 24 077
Övriga långfristiga skulder 593 1 022
Summa långfristiga skulder 42 375 39 126
Kortfristiga finansiella skulder 1) 10 009 10 105
Rörelseskulder 24 781 23 355
Summa kortfristiga skulder 34 790 33 460
Summa skulder 77 165 72 586
Summa eget kapital och skulder 144 976 134 285
1) Kontrakterade kreditlöften uppgår till 18 186 MSEK,
varav outnyttjade 18 186 MSEK.
Skuldsättningsgrad, ggr 0,50 0,54
Synlig soliditet 44% 44%
Avkastning på sysselsatt kapital 10% 8%
Avkastning på eget kapital 9% 9%
Exklusive jämförelsestörande poster:
Avkastning på sysselsatt kapital 11% 10%
Avkastning på eget kapital 11% 12%
Eget kapital per aktie, SEK 96 88
Sysselsatt kapital 101 730 94 762
- varav rörelsekapital 7 740 7 125
Avsättningar för strukturkostnader ingår i
balansräkningen enligt följande:
- Övriga avsättningar * 416 616
- Rörelseskulder 786 630
*) varav avsättningar för skatterisker 292 482
Nettolåneskuld 33 919 33 063
Eget kapital 67 811 61 699
             
NETTOOMSÄTTNING
MSEK 1312 1212 2013:4 2013:3 2013:2 2013:1
Personliga hygienprodukter 29 736 29 084 7 578 7 382 7 475 7 301
Mjukpapper 48 096 43 476 12 357 11 910 11 930 11 899
Skogsindustriprodukter 15 525 18 283 3 646 3 843 3 788 4 248
Övrigt 95 1 240 -4 -2 26 75
Internleveranser -579 -2 854 -157 -131 -100 -191
Summa nettoomsättning 92 873 89 229 23 420 23 002 23 119 23 332
RÖRELSERESULTAT
MSEK 1312 1212 2013:4 2013:3 2013:2 2013:1
Personliga hygienprodukter 3 519 3 437 859 880 902 878
Mjukpapper 5 724 4 778 1 601 1 524 1 333 1 266
Skogsindustriprodukter3 1 843 1 363 916 420 250 257
Övrigt -705 -538 -213 -199 -207 -86
Summa rörelseresultat 1) 10 381 9 040 3 163 2 625 2 278 2 315
Finansiella poster -1 061 -1 323 -272 -283 -227 -279
Resultat före skatt 1) 9 320 7 717 2 891 2 342 2 051 2 036
Skatter -2 639 -737 -933 -656 -524 -526
Resultat från avyttringsgrupp 0 503 0 0 0 0
Periodens resultat 2) 6 681 7 483 1 958 1 686 1 527 1 510
1) Exkl. jämförelsestörande poster, före skatt uppgående till: -1 239 -2 614 -215 -233 -373 -418
2) Exkl. jämförelsestörande poster, efter skatt uppgående till: -820 -2 241 -45 -172 -297 -306
3) Inklusive realisationsvinster på skogsbyten före skatt 583 91 455 7 0 121
RÖRELSEMARGINAL
Procent 1312 1212 2013:4 2013:3 2013:2 2013:1
Personliga hygienprodukter 11,8 11,8 11,3 11,9 12,1 12,0
Mjukpapper 11,9 11,0 13,0 12,8 11,2 10,6
Skogsindustriprodukter 11,9 7,5 25,1 10,9 6,6 6,0
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
MSEK 2013:4 2013:3 2013:2 2013:1
Nettoomsättning 23 420 23 002 23 119 23 332
Kostnad för sålda varor -17 512 -17 028 -17 339 -17 706
Bruttoresultat 5 908 5 974 5 780 5 626
Försäljnings- och administrationskostnader -2 831 -3 424 -3 540 -3 327
Jämförelsestörande poster -215 -233 -373 -418
Intäkter från andelar i intresseföretag 86 75 38 16
Rörelseresultat 2 948 2 392 1 905 1 897
Finansiella poster -272 -283 -227 -279
Resultat före skatt 2 676 2 109 1 678 1 618
Skatter -763 -595 -448 -414
Resultat från avyttringsgrupp 0 0 0 0
Periodens resultat 1 913 1 514 1 230 1 204