Delårsrapport Q3 2014

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2014 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent (10 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 76 657 (69 453) MSEK
  • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 3 procent (4 procent inklusive Vindas organiska försäljningstillväxt)
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent (17 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 8 599 (7 218) MSEK
  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,2 procent (10,4 procent)
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 22 procent (20 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 7 847 (6 429) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -513 (-1 024) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 7,35 (5,28) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 373 (4 282) MSEK
  • Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang (se not 6)

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
SCA hade ännu ett starkt kvartal och trots ökad konkurrens och låg tillväxt på mogna marknader levererade vi en bra organisk försäljningstillväxt. Vi fortsatte vårt framgångsrika innovationsarbete och introducerade under kvartalet ett flertal innovationer och produktlanseringar under varumärkena Libresse, Lotus, Saba, Tempo och Tork. Vårt arbete med att uppnå ökad kostnadseffektivitet fortsatte, men högre råvarukostnader till följd av både högre priser och en starkare dollar, påverkade oss negativt.

Affärsområdet Mjukpapper uppvisade betydligt högre rörelseresultat, marginalen påverkades dock negativt av konsolideringen av Vinda. Vinda uppvisade en stark försäljningstillväxt på 22 procent. Affärsområdet Personliga hygienprodukter ökade resultatet som en följd av högre volymer och kostnadsbesparingar som kompenserade för högre råvarukostnader delvis till följd av en starkare dollar. I Europa ökade både omsättningen och rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Affärsområdet Skogsindustriprodukter uppvisade en betydande resultatökning främst relaterat till högre priser (inklusive valutaeffekter) och kostnadsbesparingar.
  
Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2014 ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4 procent med tillväxt inom samtliga affärsområden. Tillväxten var främst relaterad till hygienverksamheternas tillväxtmarknader samt affärsområdet Skogsindustriprodukter. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2014, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar och förvärvet av majoriteten i kinesiska Vinda. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,4 procent vilket var samma nivå som föregående år. Resultat per aktie ökade med 30 procent och uppgick till 2,68 SEK. Det operativa kassaflödet ökade med 59 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, 08-788 52 34

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2014, klockan 08:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.