Bokslutsrapport 2013

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–31 DECEMBER 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent (10 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 89 019 (85 408) MSEK
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent (19 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 9 934 (8 646) MSEK
  • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 21 procent (25 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar) till 8 934 (7 382) MSEK
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 251 (-2 634) MSEK, inklusive omvärdering av Vinda med en positiv effekt om 564 (0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 7,90 (7,06) SEK
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 989 (7 271) MSEK
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 5,6 procent till 4,75 (4,50) SEK

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
SCA har under 2013 ytterligare stärkt närvaron på tillväxtmarknaderna. Under det fjärde kvartalet 2013 slutfördes budet på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda och SCA är idag majoritetsägare i Vinda med 51,4 procents ägarandel. SCA beslutade under året att investera i lokal produktion av hygienprodukter i Indien och lanserade under året Libero barnblöjor och Tempo mjukpapper för konsumenter på den indiska marknaden.

Effektiviseringsprogrammen inom hygien- och skogsindustriverksamheterna fortsätter att löpa enligt plan.

Koncernens nettoomsättning för 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen är främst relaterad till förvärv och högre volymer. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 19 procent. Kostnadsbesparingar, högre volymer, förvärv i Europa samt vinster på skogsbyten förbättrade resultatet. Rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 4 respektive 27 procent. Skogsindustriprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 35 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 25 procent.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2013, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst relaterad till högre volymer. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 31 procent. Kostnadsbesparingar och vinster på skogsbyten förbättrade resultatet. Motsvarande resultat för Mjukpapper ökade med 18 procent medan Personliga hygienprodukters resultat minskade med 12 procent till följd av ett försämrat resultat inom barnblöjor på grund av ökade marknadsaktiviteter. Däremot uppvisade inkontinensprodukter och mensskydd förbättrade resultat. Skogsindustriprodukters rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 188 procent. Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, ökade med 38 procent.
   

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer koncernstab Kommunikation, 08-788 51 30
Boo Ehlin, presschef koncernstab Kommunikation, 08-788 51 36
Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernstab Kommunikation, 08-788 52 34


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2014, klockan 8.00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.