SCA har slutfört budet på Vinda

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har slutfört sitt bud på det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda och är nu majoritetsägare med 59,95 procent av aktierna.

SCA är nu majoritetsägare i Vinda, som är det tredje största mjukpappersbolaget i Kina. Kina är världens näst största mjukpappersmarknad.

– Det är positivt att vi nu är majoritetsägare i Vinda och vi ser möjligheter att ytterligare stärka bolaget. Vinda är ett välkänt och välskött företag i det snabbväxande Kina, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

– Vinda har sedan starten 1985 vuxit och tagit marknadsandelar inom mjukpappersområdet. SCA vill utveckla ett samarbete med Vinda och använda deras breda och starka distributionsnätverk, säger Jan Johansson.

SCA kommer att konsolidera Vinda från och med det första kvartalet 2014.

För mer detaljer läs det fullständiga gemensamma offentliggörandet som följer nedan.

Stockholm, 11 november 2013

Detta gemensamma pressmeddelande är en inofficiell översättning av ett pressmeddelande på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga originalversionen äga företräde.

Detta gemensamma pressmeddelande lämnas endast i informationssyfte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, köpa eller teckna värdepapper i Vinda och det ska inte heller ske någon försäljning, något köp eller någon teckning av värdepapper i Vinda i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig(t) utan att ett registreringsdokument ges in eller att det finns ett tillämpligt undantag eller någon annan möjlighet att avstå från ett sådant registreringsdokument. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras till någon jurisdiktion där detta skulle strida mot de tillämpliga reglerna i den aktuella jurisdiktionen.

SCA Group Holding BV(Instiftat i Nederländerna med begränsat ansvar) Vinda International Holdings Limited(Instiftat på Caymanöarna med begränsat ansvar)(Aktiekod: 3331)

GEMENSAMT OFFENTLIGGÖRANDE

FRIVILLIGT VILLKORAT KONTANTERBJUDANDE

AV J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED

FÖR OCH PÅ SCA GROUP HOLDING BV:S VÄGNAR

PÅ VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(1) ERBJUDANDENAS AVSLUTANDE

(2) LIKVIDDAG FÖR ERBJUDANDENA

OCH

(3) UNDANTAG FRÅN SPRIDNINGSKRAV

Finansiell Rådgivare tillSCA Group Holding BV Gemensam Finansiell Rådgivare tillVinda International Holdings Limited
Oberoende Finansiell Rådgivare till det Oberoende StyrelseutskottetERBJUDANDENAS AVSLUTANDE OCH ACCEPTGRADBudgivaren offentliggör att Erbjudandena avslutades kl. 16.00 HKT den 11 november 2013.Kl. 16.00 HKT den 11 november 2013 har giltiga accepter avseende 393 768 528 Erbjudandeaktier i Aktieerbjudandet mottagits (motsvarande cirka 38,68 % av antalet röster i Vinda efter full utspädning vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande, och som innefattar accepterna från Fu An i enlighet med Fu Ans Oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet).Kl. 16.00 HKT den 11 november 2013 har giltiga accepter avseende 6 902 000 Optioner i Optionserbjudandet mottagits (vilket innefattar accepterna från Ms. Zhang i enlighet med Zhangs Oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet).UNDANTAG FRÅN SPRIDNINGSKRAV Efter genomförd överlåtelse av 393 768 528 Erbjudandeaktier som i anledning av Aktieerbjudandet lämnats in av de Oberoende Aktieägarna till Budgivaren vid tidpunkten för Aktieerbjudandets avslutande, kommer 152 658 680 Aktier innehas av allmänheten, som är oberoende gentemot styrelseledamöter, verkställande direktören och större aktieägare i Vinda eller dess dotterbolag eller någon av deras respektive närstående, motsvarande cirka 15,29 % av aktiekapitalet och rösterna i Vinda vid Erbjudandenas avslutande. Efter Erbjudandenas avslutande uppfyller Vinda följaktligen inte spridningskravet enligt Regel 8.08(1)(a) i Noteringsreglerna i Hong Kong.Vinda har lämnat in en ansökan till Hong Kong-börsen om tillfälligt undantag från kravet på strikt efterlevnad av Regel 8.08(1)(a) i Noteringsreglerna för perioden från och med den 11 november 2013 till och med den 10 februari 2014.

INTRODUKTION

Hänvisning görs till (i) de gemensamma pressmeddelandena från SCA Group Holding BV (”Budgivaren”) och Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) den 9 september 2013 och den 30 september 2013 i anledning av Erbjudandena, (ii) det sammanställda erbjudande- och svarsdokumentet gemensamt offentliggjort av Budgivaren och Vinda den 7 oktober 2013 i anledning av Erbjudandena (det ”Sammanställda Dokumentet”), (iii) det gemensamma pressmeddelandet från Budgivaren och Vinda i anledning av avsändandet av det Sammanställda Dokumentet den 7 oktober 2013 och (iv) det gemensamma pressmeddelandet från Budgivaren och Vinda i anledning av att Erbjudandena blev ovillkorade i alla avseenden den 28 oktober 2013. Om inte annat anges ska de definierade begreppen som används häri ha motsvarande innebörd som de som definieras i det Sammanställda Dokumentet.

Samtliga tid- och datumhänvisningar som återfinns i detta gemensamma pressmeddelande anges med lokala tider och datum i Hong Kong.

ERBJUDANDENAS AVSLUTANDE OCH ACCEPTGRAD

Budgivaren offentliggör att Erbjudandena avslutades kl. 16.00 HKT den 11 november 2013.

Kl. 16.00 HKT den 11 november 2013, har giltiga accepter avseende 393 768 528 Erbjudandeaktier i Aktieerbjudandet mottagits (motsvarande cirka 38,68 % av antalet röster i Vinda efter full utspädning vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande, och som innefattar accepterna från Fu An i enlighet med Fu Ans Oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet).

Med beaktande av de 216 431 897 Aktier (motsvarande cirka 21,26 % av antalet röster i Vinda efter full utspädning vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande) som innehades eller kontrollerades av SCA Hygiene Holding AB innan Erbjudandeperioden inleddes den 9 september 2013, innehar Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denne totalt 610 200 425 Aktier (motsvarande cirka 59,95 % av antalet röster i Vinda efter full utspädning vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande). Med undantag för det nyss nämnda, innehade eller kontrollerade, varken Budgivaren eller någon part som agerar i samförstånd med denne, några Aktier eller rättigheter i Aktier före Erbjudandeperiodens påbörjande.

Med undantag för accepterna av Aktieerbjudandet beskrivet ovan, har varken Budgivaren eller någon part som agerar i samförstånd med denne förvärvat eller överenskommit att förvärva några Aktier eller rättigheter i Aktier under Erbjudandeperioden. Varken Budgivaren eller någon part som agerar i samförstånd med denne har lånat eller lånat ut några relevanta finansiella instrument (såsom de definieras i Not 4 till Regel 22 i Takeover-reglerna i Hong Kong) i Vinda under Erbjudandeperioden.

Kl. 16.00 HKT den 11 november 2013, har giltiga accepter av Optionserbjudandet mottagits avseende 6 902 000 Optioner (vilket innefattar accepterna från Ms. Zhang i enlighet med Zhangs Oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet).

LIKVIDDAG FÖR ERBJUDANDENA

Betalningsförsändelser med anledning av ersättningen (med avdrag för säljarens värdeberoende stämpelskatt) för Erbjudandeaktier som lämnats in i Aktieerbjudandet har och kommer avsändas på deras egen risk per post till de Oberonde Aktieägare som accepterat Aktieerbjudandet, inom sju (7) Bankdagar från det datum då Registratorn mottog samtliga relevanta dokument för att lämna fullständig och giltig accept från sådana Oberoende Aktieägare i enlighet med Aktieerbjudandet.

Betalningsförsändelser med anledning av ersättningen för indragning av de Optioner som lämnats in i Optionserbjudandet har och kommer att avsändas på deras egen risk per post till Vindas kontor i Hong Kong, Room 506, Tower 1, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong för upphämtande av de Optionsinnehavare som accepterat Optionserbjudandet inom sju (7) Bankdagar från det datum då Registratorn mottog samtliga relevanta dokument för att lämna fullständig och giltig accept från sådana Optionsinnehavare i enlighet med Optionserbjudandet.

UNDANTAG FRÅN SPRIDNINGSKRAV

Efter genomförd överlåtelse av 393 768 528 Erbjudandeaktier som i anledning av Aktieerbjudandet lämnats in av de Oberoende Aktieägarna till Budgivaren vid tidpunkten för Aktieerbjudandets avslutande, kommer 152 658 680 Aktier innehas av allmänheten, som är oberoende gentemot styrelseledamöter, verkställande direktören och större aktieägare i Vinda eller dess dotterbolag eller någon av deras respektive närstående, motsvarande cirka 15,29 % av aktiekapitalet och rösterna i Vinda vid Erbjudandenas avslutande. Efter Erbjudandenas avslutande uppfyller Vinda följaktligen inte spridningskravet enligt Regel 8.08(1)(a) i Noteringsreglerna.

Vinda har följaktligen lämnat in en ansökan till Hong Kong-börsen om tillfälligt undantag från kravet på strikt efterlevnad av Regel 8.08(1)(a) i Noteringsreglerna för perioden från och med den 11 november 2013 till och med den 10 februari 2014. Som offentliggjorts i det Sammanställda Dokumentet har Budgivarens styrelseledamöter och Vinda solidariskt gentemot Hong Kong-börsen åtagit sig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en tillräcklig spridning av Aktierna uppnås efter Erbjudandenas avslutande.

På uppdrag av styrelsen förSCA Group Holding BVJan Torsten FRIMANStyrelseledamot På uppdrag av styrelsen förVinda International Holdings LimitedZHANG Dong FangStyrelseledamot

Hong Kong, 11 november 2013

Vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande består Styrelsen av arbetande styrelseledamöter, Li Chao Wang, YU Yi Fang, ZHANG Dong Fang och Dong Yi Ping, icke arbetande styrelseledamöter; Johann Christoph MICHALSKI, Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM och CHIU Bun (suppleant för Johann Christoph MICHALSKI och Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM) och oberoende styrelseledamöter, CAO ZHEN LEI, KAM Robert, HUI Chin Tong Godfrey och TSUI King Fai.

Vid tidpunkten för detta gemensamma offentliggörande består Budgivarens styrelse av Jan Torsten FRIMAN, Jan Lennart PERSSON, Iman DAMSTÉ William Andrew VERMIE, Mukundkumar Ambalal AMIN och Duncan John PARSONS.

Alla styrelseledamöter tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta gemensamma offentliggörande (bortsett från information gällande Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta gemensamma offentliggörande nåtts (bortsett de som uttryckts av Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter som inte innefattas av detta gemensamma offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta gemensamma offentliggörande vilseledande.

Budgivarens styrelseledamöter tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta gemensamma offentliggörande (bortsett från information gällande Vinda-koncernen) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta gemensamma offentliggörande (bortsett från de som uttrycks av Vinda-koncernen) nåtts efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter, som inte innefattas av detta gemensamma offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta gemensamma offentliggörande vilseledande.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36