Omvandling av aktier

  • Pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari månad har på aktieägares begäran 700 698 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 538 307 045.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 92 577 439 aktier av serie A och 612 532 655 aktier av serie B.

Stockholm den 31 januari 2013

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013, klockan 10.00.