Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari månad har på aktieägares begäran 1 100 009 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 528 406 964.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 91 477 430 aktier av serie A och 613 632 664 aktier av serie B.

Stockholm den 28 februari 2013

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013, klockan 10.00.