Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 600 330 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 522 137 042. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 90 780 772 aktier av serie A och 614 329 322 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2013, klockan 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, Pressekreterare 08-788 52 82